Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng chuỗi connection từ App.config

Được viết bởi QuangIT ngày 19/08/2014 lúc 03:00 PM
Bằng cách nào để kết nối đến Database sử dụng App.config
  • 0
  • 27211

Sử dụng chuỗi connection từ App.config

Khai báo chuỗi
string  connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Conn"].ConnectionString;

Nếu lỗi ConfigurationManager, bạn cần Add Reference vào Project. Bằng cách:

add-reference.png

Trong App.config

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
    <connectionStrings>
        <add name="Conn" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=OmidPayamak;IntegratedSecurity=True" providerName="System.Data.SqlClient" />
    </connectionStrings>
</configuration>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML