Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sự kiện nhấn nút enter tại textBox trong ASP.Net

Được viết bởi webmaster ngày 03/09/2014 lúc 01:07 AM
Xử lý thao tác nhấn phím Enter trên Textbox hiện hành
 • 0
 • 9949

Sự kiện nhấn nút enter tại textBox trong ASP.Net


Đầu tiên ta có một textBox, và button thế này:

<div>  
    Search Text: <asp:TextBox ID="txtSearchBox" runat="server"></asp:TextBox>  
     <asp:Button ID="btnSearch" runat="server" Text="Search" OnClick="btnSearch_Click" />  
    </div> 

Đoạn javascript này sẽ gọi đến khi nhấn nút enter tại textBox trên.

<script type="text/javascript"> 
 
    function clickButton(e, buttonid)
    {  
     var evt = e ? e : window.event; 
     var bt = document.getElementById(buttonid); 
 
     if (bt){
       if (evt.keyCode == 13){  
          bt.click();  
          return false;  
       }  
     }  
    } 
  </script>

Tại lúc load trang web (hoặc load user control), chèn đoạn code này:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
    if (!IsPostBack) 
    { 
      txtSearchBox.Attributes.Add("onkeypress", "return clickButton(event,'" + btnSearch.ClientID + "')");                         
    } 
  } 
 
  //Và cuối cùng, trong code</SPAN> thêm sự kiện click của button ở trên 
  protected void btnSearch_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    //code xử lý đặt tại đây    
  } 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML