Cấp bậc tác giả:

JAVA

Lớp Numbers

Được viết bởi webmaster ngày 26/02/2014 lúc 10:00 PM
Thông thường, khi chúng ta làm việc với number, chúng ta sử dụng các kiểu dữ liệu nguyên thủy như byte, int, long, double,...
 • 0
 • 6929

Lớp Numbers

Thông thường, khi chúng ta làm việc với number, chúng ta sử dụng các kiểu dữ liệu nguyên thủy như byte, int, long, double,...

Ví dụ:
int i = 5000;
float gpa = 13.65;
byte mask = 0xaf;

Tuy nhiên, trong phát triển, chúng ta thường trãi qua các tình huống mà chúng ta cần phải sử dụng các đối tượng thay vì các kiểu dữ liệu nguyên thủy. Java cung cấp các lớp wrapper cho mỗi kiểu dữ liệu nguyên thủy.

Tất cả các lớp wrapper(Integer, Long, Byte, Double, Float, ngắn) là lớp con của lớp number trừu tượng.

number_classes.jpg

Gói này được thông qua bởi trình biên dịch, quá trình này được gọi là boxing. Vì vậy, khi một nguyên thủy được sử dụng khi đối tượng được yêu cầu, các hộp trình biên dịch các kiểu nguyên thủy trong lớp wrapper của nó. Tương tự như vậy, trình biên dịch unboxes các đối tượng đến ban đầu. Number  là một phần của gói java.lang.

Dưới đây là một ví dụ về boxing và unboxing:

public class Test{

  public static void main(String args[]){
   Integer x = 5; // boxes int to an Integer object
   x = x + 10;  // unboxes the Integer to a int
   System.out.println(x); 
  }
}

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

15

Khi x được gán giá trị số nguyên, boxes biên dịch bởi vì các số nguyên x là đối tượng số nguyên. Sau đó, x là unboxed vì thế chúng có thể được thêm vào như là số nguyên.

Các phương thức:

Dưới đây là danh sách các phương thức của tất cả các lớp con của Number:

STT Mô tả phương thức
1 xxxValue()
Chuyển đổi giá trị của đối tượng Number đến kiểu dữ liệu xxx và trả lại nó.
2 compareTo()
So sánh đối tượng Number đến đối số.
3 equals()
Xác định xem đối tượng Number có bằng đối số.
4 valueOf()
Trả về đối tượng Integer giữ giá trị ban đầu cụ thể.
5 toString()
Trả về đối tượng String đại diện cho giá trị int cụ thể hoặc Integer.
6 parseInt()
Phương thức này được sử dụng để lấy kiểu dữ liệu ban đầu của chuỗi nhất định.
7 abs()
Trả về giá trị tuyệt đối của đối số.
8 ceil()
Trả về số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng với đối số. Trả lại double.
9 floor()
Trả về số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng với đối số. Trả lại double.
10 rint()
Trả về số nguyên gần nhất về giá trị với các đối số. Trả lại double.
11 round()
Trả về long hoặc int, như được chỉ ra bởi phương thức của kiểu trả về, đến đối số.
12 min()
Trả về nhỏ hơn của hai đối số.
13 max()
Trả về lớn hơn của hai đối số.
14 exp()
Trả về cơ sở của logarit tự nhiên, e, với số lũy thừa của đối số.
15 log()
Trả về logarit tự nhiên của đối số.
16 pow()
Trả về giá trị của tham số đầu tiên lớn lên với số lũy thừa của đối số thứ hai.
17 sqrt()
Trả về căn bậc hai của đối số.
18 sin()
Trả về sin của giá trị double.
19 cos()
Trả về cosin của giá trị double.
20 tan()
Trả về tang của giá trị double.
21 asin()
Trả về arcsine giá trị double.
22 acos()
Trả về arccosine giá trị double.
23 atan()
Trả về arctangent của giá trị double.
24 atan2()
Chuyển đổi tọa độ hình chữ nhật (x, y) để phối hợp cực (r, theta) và trả về theta.
25 toDegrees()
Chuyển đổi đối số đến độ
26 toRadians()
Chuyển đổi các đối số đến radian.
27 random()
Trả về một số ngẫu nhiên.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML