Cấp bậc tác giả:

JAVA

Kiểu String

Được viết bởi webmaster ngày 23/02/2014 lúc 04:48 PM
Strings, được sử dụng rộng rãi trong lập trình Java, là chuỗi các ký tự. Trong ngôn ngữ lập trình Java, strings là đối tượng.
 • 0
 • 8752

Kiểu String

Nền tảng Java cung cấp lớp String để tạo và thao tác chuỗi.

Tạo Strings:
Cách trực tiếp nhất để tạo ra chuỗi là viết:

String greeting = "Hello world!";

Bất cứ khi nào nó gặp chuỗi chữ trong mã, trình biên dịch tạo ra đối tượng String với giá trị trong trường hợp này, "Hello world!".

Như bất kỳ đối tượng khác, có thể tạo đối tượng String bằng cách sử dụng từ khoá new và constructor. Lớp String có mười một cấu trúc cho phép cung cấp các giá trị ban đầu của chuỗi sử dụng các nguồn khác, chẳng hạn như mảng các ký tự.

public class StringDemo{

  public static void main(String args[]){
   char[] helloArray = { 'h', 'e', 'l', 'l', 'o', '.'};
   String helloString = new String(helloArray); 
   System.out.println( helloString );
  }
}

Kết quả hiển thị:
hello.

Lưu ý: Lớp String là không thay đổi. Nếu cần thiết sửa đổi Strings, thì nên sử dụng lớp String Buffer & String Builder .

Chiều dài của chuỗi:

Phương thức được sử dụng để có được thông tin về đối tượng gọi là phương thức accessor. Một phương thức truy xuất mà bạn có thể sử dụng với chuỗi là phương thức length(), trả về số ký tự chứa trong đối tượng chuỗi.

Ví dụ:

public class StringDemo {

  public static void main(String args[]) {
   String palindrome = "Dot saw I was Tod";
   int len = palindrome.length();
   System.out.println( "String Length is : " + len );
  }
}

Kết quả hiển thị:

String Length is : 17

Nối Strings:

Lớp String gồm phương thức để ghép hai chuỗi:

string1.concat(string2);

Trả về chuỗi mới của string1 với string2. Bạn cũng có thể sử dụng phương thức concat() với các chuỗi:

"My name is ".concat("Zara");

Chuỗi thường nối với toàn hạng +:

"Hello," + " world" + "!"

Kết quả hiển thị:

"Hello, world!"

Ví dụ:

public class StringDemo {

  public static void main(String args[]) {
   String string1 = "saw I was ";
   System.out.println("Dot " + string1 + "Tod");
  }
}

Kết quả hiển thị:

Dot saw I was Tod

Tạo định dạng chuỗi

Các phương thức printf() và format() in ra với định dạng số. Lớp String có phương thức lớp tương đương, format(), trả về đối tượng String chứ không phải là đối tượng PrintStream.

Sử dụng phương thức static format() của String cho phép tạo ra chuỗi định dạng có thể tái sử dụng. 

Ví dụ:

System.out.printf("The value of the float variable is " +
         "%f, while the value of the integer " +
         "variable is %d, and the string " +
         "is %s", floatVar, intVar, stringVar);

Có thể viết:

String fs;
fs = String.format("The value of the float variable is " +
          "%f, while the value of the integer " +
          "variable is %d, and the string " +
          "is %s", floatVar, intVar, stringVar);
System.out.println(fs);

Các phương thức của String:

Đây là danh sách các phương thức hỗ trợ bởi lớp String:

STTMô tả phương thức
1char charAt(int index)
Trả về ký tự ở index chỉ định.
2int compareTo(Object o) 
So sánh chuỗi đến đối tượng khác.
3int compareTo(String anotherString)
So sánh hai chuỗi.
4int compareToIgnoreCase(String str) 
So sánh hai chuỗi, bỏ qua phân biệt hoa thường.
5String concat(String str)
Móc nối chuỗi quy định đến cuối của chuỗi này.
6boolean contentEquals(StringBuffer sb) 
Trả về true khi và chỉ khi chuỗi này đại diện cho cùng chuỗi ký tự như StringBuffer quy định.
7static String copyValueOf(char[] data) 
Trả về chuỗi đại diện cho chuỗi ký tự trong mảng quy định.
8static String copyValueOf(char[] data, int offset, int count)
Trả về chuỗi đại diện cho chuỗi ký tự trong mảng quy định.
9boolean endsWith(String suffix) 
Kiểm tra nếu chuỗi này kết thúc với hậu tố chỉ định.
10boolean equals(Object anObject)
So sánh chuỗi này đến đối tượng quy định.
11boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)
So sánh chuỗi nàu đến chuỗi khác, bỏ qua trường hợp cân nhắc.
12byte getBytes() 
Mã hóa chuỗi này thành chuỗi các byte bằng cách sử dụng bảng mã, lưu trữ kết quả vào mảng byte mới.
13byte[] getBytes(String charsetName)
Mã hóa chuỗi này thành chuỗi các byte bằng cách sử dụng bảng mã được đặt tên, lưu trữ kết quả vào mảng byte mới.
14void getChars(int srcBegin, int srcEnd, char[] dst, int dstBegin)
Bản sao các ký tự từ chuỗi này vào mảng ký tự đích.
15int hashCode()
Trả về mã băm cho chuỗi này.
16int indexOf(int ch) 
Trả về chỉ số chuỗi xuất hiện đầu tiên của ký tự cụ thể.
17int indexOf(int ch, int fromIndex) 
Trả về chỉ số trong chuỗi xuất hiện đầu tiên của ký tự được chỉ định, bắt đầu tìm kiếm ở chỉ số quy định.
18int indexOf(String str)
Trả về chỉ số trong chuỗi xuất hiện đầu tiên của chuỗi quy định.
19int indexOf(String str, int fromIndex)
Trả về chỉ số trong chuỗi xuất hiện đầu tiên của chuỗi quy định, bắt đầu từ chỉ số quy định.
20String intern()
Trả về đại diện cho đối tượng chuỗi.
21int lastIndexOf(int ch) 
Trả về chỉ số trong chuỗi xuất hiện cuối cùng của ký tự cụ thể.
22int lastIndexOf(int ch, int fromIndex) 
Trả về chỉ số trong chuỗi xuất hiện cuối cùng của ký tự được chỉ định, tìm kiếm phía sau bắt đầu từ chỉ số quy định.
23int lastIndexOf(String str)
Trả về chỉ số trong chuỗi xuất hiện bên phải của xâu quy định.
24int lastIndexOf(String str, int fromIndex) 
Trả về chỉ số trong chuỗi xuất hiện cuối cùng của chuỗi xác định, tìm kiếm phía sau bắt đầu từ chỉ số quy định.
25int length() 
Trả về độ dài của chuỗi
26boolean matches(String regex)
Ở nơi chuỗi này phù hợp với biểu thức thông thường.
27boolean regionMatches(boolean ignoreCase, int toffset, String other, int ooffset, int len) 
Kiểm tra nếu hai vùng chuỗi bằng nhau.
28boolean regionMatches(int toffset, String other, int ooffset, int len)
Kiểm tra nếu hai vùng chuỗi bằng nhau.
29String replace(char oldChar, char newChar)
Trả về chuỗi mới từ thay thế tất cả các lần xuất hiện của oldChar trong chuỗi với newChar.
30String replaceAll(String regex, String replacement)
Thay thế chuỗi con của chuỗi phù hợp với biểu thức thông thường được thay thế.
31String replaceFirst(String regex, String replacement) 
Thay thế chuỗi con đầu tiên của chuỗi phù hợp với biểu thức thông thường được thay thế.
32String[] split(String regex) 
Tách chuỗi này xung quanh phù hợp của biểu thức chính quy định.
33String[] split(String regex, int limit) 
Tách chuỗi này xung quanh phù hợp biểu thức thông thường.
34boolean startsWith(String prefix)
Kiểm tra nếu chuỗi này bắt đầu với tiền tố quy định.
35boolean startsWith(String prefix, int toffset)
Kiểm tra xem chuỗi này bắt đầu với tiền tố quy định bắt đầu chỉ số xác định.
36CharSequence subSequence(int beginIndex, int endIndex)
Trả về chuỗi ký tự mới là dãy con của dãy này.
37String substring(int beginIndex)
Trả về chuỗi mới là chuỗi con của chuỗi này.
38String substring(int beginIndex, int endIndex)
Trả về chuỗi mới là chuỗi con của chuỗi này.
39char[] toCharArray() 
Chuyển đổi chuỗi thành mảng ký tự mới.
40String toLowerCase()
Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ thường
41String toLowerCase(Locale locale)
Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ thường sử dụng quy tắc Locale
42String toString()
Đối tượng (luôn là chuỗi!) trả lại chính nó.
43String toUpperCase() 
Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ hoa
44String toUpperCase(Locale locale)
Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ hoa sử dụng các quy tắc của Locale.
45String trim()
Trả về bản sao của chuỗi, với dòng đầu và dấu khoảng trắng bỏ qua.
46static String valueOf(primitive data type x) 
Trả về chuỗi đại diện của kiểu dữ liệu tham số được thông qua.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML