Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn tìm kiếm theo tên trong Access

Được viết bởi QuangIT ngày 04/01/2014 lúc 08:59 PM
Tìm kiếm theo tên cán bộ và hiển thị danh sách cán bộ tương ứng
  • 0
  • 16951

Hướng dẫn tìm kiếm theo tên trong Access

Tìm kiếm theo tên cán bộ và hiển thị danh sách cán bộ tương ứng

tim-kiem-theo-ten-02.jpg

B1: Sử dụng Textbox với name là txtTen
B2: Tạo sự kiện After Update
Private Sub txtTen_AfterUpdate()
On Error Resume Next
'txtTen = ""
L_CanBo_F_Tim_TenCB.Requery
End Sub

tim-kiem-theo-ten-01.jpg

B3: Tạo SubForm với Record Source
SELECT Tbl_CanBo.ID, Tbl_CanBo.HoCB, Tbl_CanBo.TenCB, Tbl_CanBo.NgaySinh, Tbl_CanBo.NoiSinh, Tbl_CanBo.NgayBienChe, Tbl_CanBo.IdChucVu, Tbl_CanBo.IdChucDanh FROM Tbl_CanBo GROUP BY Tbl_CanBo.ID, Tbl_CanBo.HoCB, Tbl_CanBo.TenCB, Tbl_CanBo.NgaySinh, Tbl_CanBo.NoiSinh, Tbl_CanBo.NgayBienChe, Tbl_CanBo.IdChucVu, Tbl_CanBo.IdChucDanh HAVING (((Tbl_CanBo.TenCB) Like "*" &  [forms]![frmCanBo]![txtTen] & "*"));

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML