Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Truyền thông số từ Combobox đến Textbox

Được viết bởi webmaster ngày 03/01/2014 lúc 09:02 PM
Trong Access khi chọn 1 mục trong Combo box VD: MACB nào đó thì ở TextBox kế bên hiển thị ngay tên cán bộ đó theo MACB.
  • 0
  • 13794

Truyền thông số từ Combobox đến Textbox

Trong Access khi chọn 1 mục trong Combo box VD: MACB nào đó thì ở TextBox kế bên hiển thị ngay tên cán bộ đó theo MACB.

combobox_01.jpg

B1: Tạo Combox
B2: Row Source với kiểu Table/Query sau
SELECT Tbl_CanBo.Id, Tbl_CanBo.HoCB, Tbl_CanBo.TenCB
FROM Tbl_CanBo;
B3: Format/Column Count là 3
B4: Tạo Textbox
B5: Viết Event trên Combobox tương ứng
Private Sub cboCanBo_Click()
Me.txtTen__txtTen.Value = Me.cboCanBo.Column(1) & " " & cboCanBo.Column(2)
End Sub

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML