Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Tạo Dòng Chữ chạy trên form

Được viết bởi webmaster ngày 03/01/2014 lúc 09:19 PM
Tạo dòng chữ chạy trên Form của Access: Cũng như mong muốn ở trên, trên 1 Form bất ký mình muốn chạy một dòng chữ để cần thông tin về vấn đề nào đó ví dụ như là "Chương trình này được tạo bởi...."
  • 0
  • 12789

Tạo Dòng Chữ chạy trên form

Tạo dòng chữ chạy trên Form của Access: Cũng như mong muốn ở trên, trên 1 Form bất ký mình muốn chạy một dòng chữ để cần thông tin về vấn đề nào đó ví dụ như là "Chương trình này được tạo bởi...."

chu-chay-tren-form.jpg

B1: Tạo Label LblWelcome
B2: Tạo Code sau
Private Sub Form_Timer()
Dim X, Y As String
X = Left(LblWelcome.Caption, 1)
Y = Right(LblWelcome.Caption, Len(LblWelcome.Caption) - 1)
LblWelcome.Caption = Y + X

End Sub

Private Sub FormHeader_Click()
LblWelcome.Caption = "This program is designed by dotnet.vn" & Space(3)
Me.TimerInterval = 200
End Sub

Private Sub FormHeader_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
LblWelcome.Caption = "This program is designed by dotnet.vn" & Space(3)
Me.TimerInterval = 200
End Sub

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML