Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn Xây dựng trang Dự báo thời thiết - Weather

Được viết bởi webmaster ngày 10/10/2013 lúc 08:24 PM
Để xây dựng được trang dự báo thời tiết, bạn cần phải rõ nguồn và cách thức lấy như thế nào sau khi đã có nguồn.
 • 0
 • 6840
Tải tệp tin: Click ở đây

Hướng dẫn Xây dựng trang Dự báo thời thiết - Weather

Để xây dựng được trang dự báo thời tiết, bạn cần phải rõ nguồn và cách thức lấy như thế nào sau khi đã có nguồn.

weathers.jpg

Đầu tiên tạo label control để hiển thị thông tin:

<asp:Label ID="lblContent" runat="server" />

Code xử lý sau:
//Lấy thông tin nguồn
  public string GetWeatherInfo()
  {
    try
    {
      WebClient client = new WebClient();
      client.Encoding = Encoding.UTF8;

      string content = client.DownloadString("http://www.khituongvietnam.gov.vn");

      string strBegin = @"<!-- Begin Display content -->";
      string strEnd = "<TD class=\"thoitiet_rightbox_ver\"></TD>";

      content = content.Substring(content.IndexOf(strBegin) + strBegin.Length, content.IndexOf(strEnd) - content.IndexOf(strBegin) - strBegin.Length);

      content = content.Replace("class", " ");

      return content;
    }
    catch (Exception ex)
    {
      return "Loading....";
    }
  }

protected void Page_Load(System.Object sender, System.EventArgs e)
  {
      if (!Page.IsPostBack)
      {
        this.lblContent.CssClass = "text-weather";
        this.lblContent.Text = this.GetWeatherInfo();
      }
  }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML