Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thiết kế Form như hình sau

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:15 PM
Thiết kế Form như hình sau
  • 0
  • 8967

Thiết kế Form như hình sau

Mục đích:

Sử dụng mảng một chiều

Yêu cầu:

Thiết kế Form như hình sau:


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;


using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace Bai03

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

//khai bao

private const int Max_Size = 10;

private int[] intArray;

//form load

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

intArray = new int[Max_Size];

}

public void TaoMangNgauNhien()

{

Random r = new Random();

for(int i = 0; i< intArray.Length;i++)

{

intArray[i] = r.Next(1, 101);

}

}

public void XuatMang(int[] a)

{

for (int i = 0; i < a.Length; i++)

{

txtMangGoc.Text += " " + a[i].ToString();

}

}

public int TongMang(int[] a)

{

int kq = 0;

for (int i = 0; i < a.Length; i++)

{

kq += a[i];

}

return kq;

}

public int FindMin(int[] a)

{

int min = a[0];

for (int i = 1; i < a.Length; i++)

{

if(a[i]<min)

{


min = a[i];

}

}

return min;

}

public void TangMoiPhanTuMangLen2(int[] a)

{

txtKetQua.Clear();

for (int i = 0; i < a.Length; i++)

{

a[i] += 2;

txtKetQua.Text += " " + a[i].ToString();

}

}

public int SoPhanTuLe(int[] a)

{

int dem = 0;

for (int i = 0; i < a.Length; i++)

{

if(a[i]%2==1)

{

dem++;

}

}

return dem;

}

public int TongPhanTuLe(int[] a)

{

int tongle = 0;

for (int i = 0; i < a.Length; i++)

{

if (a[i] % 2 == 1)

{

tongle+= a[i];

}

}

return tongle;

}

public void SapMangTang(int[] a)

{

for (int i = 0; i < a.Length-1; i++)

{

for(int j = i+1;j<a.Length;j++)

{

if(a[i]>a[j])

{

int temp = a[i];

a[i] = a[j];

a[j] = temp;

}

}

}

}

public void SapMangGiam(int[] a)

{


for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++)

{

for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)

{

if (a[i] < a[j])

{

int temp = a[i];

a[i] = a[j];

a[j] = temp;

}

}

}

}

private void btnXuatMangNgauNhien_Click(object sender, EventArgs e)

{

TaoMangNgauNhien();

XuatMang(intArray);

}

private void btnTimPTNhoNhat_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtKetQua.Text = FindMin(intArray).ToString();

}

private void btnTinhTongGiaTriMang_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtKetQua.Text = TongMang(intArray).ToString();

}

private void btnTangMoiPTLen2_Click(object sender, EventArgs e)

{

TangMoiPhanTuMangLen2(intArray);

}

private void btnDemSoPTLe_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtKetQua.Text = SoPhanTuLe(intArray).ToString();

}

private void btnTongGiaTriPTLe_Click(object sender, EventArgs e)

{

txtKetQua.Text = TongPhanTuLe(intArray).ToString();

}

private void btnSapMangTang_Click(object sender, EventArgs e)

{

SapMangTang(intArray);

HienThiMang(intArray);

}

public void HienThiMang(int[] a)

{

txtKetQua.Clear();

for (int i = 0; i < a.Length; i++)

{

txtKetQua.Text += " " + a[i].ToString();

}

}


private void btnSapMangGiam_Click(object sender, EventArgs e)

{

SapMangGiam(intArray);

HienThiMang(intArray);

}

}

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML