Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Các loại Filter trong ASP.NET MVC Core

Được viết bởi webmaster ngày 13/11/2023 lúc 05:30 PM
Có nhiều loại filter khác nhau trong ASP.NET MVC Core để thực thi logic trước hoặc sau khi phương thức hành động được thực thi
  • 0
  • 1427

Các loại Filter trong ASP.NET MVC Core

Có nhiều loại filter khác nhau trong ASP.NET MVC Core để thực thi logic trước hoặc sau khi phương thức hành động được thực thi. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về các loại filter khác nhau trong ASP.NET MVC Core:

1. Authorization Filters:
Ví dụ: Có thể sử dụng [Authorize] attribute để chỉ cho phép người dùng đã xác thực truy cập vào một phương thức hành động cụ thể.
2. Action Filters:
Ví dụ: Có thể tạo action filter để thực thi logic trước và sau khi phương thức hành động được gọi. Ví dụ, bạn có thể tạo action filter để ghi lại thời gian thực thi của phương thức hành động.
3. Result Filters:
Ví dụ: Có thể tạo result filter để thực thi logic trước và sau khi một kết quả được trả về từ phương thức hành động. Ví dụ, có thể tạo một result filter để thêm một header vào response.
4. Exception Filters:
Ví dụ: Có thể tạo exception filter để xử lý các exception chưa được xử lý trong một phương thức hành động. Ví dụ, bạn có thể tạo exception filter để ghi lại các exception và trả về mộttrang lỗi tùy chỉnh.
5. Resource Filters:
Ví dụ: Có thể tạo resource filter để thực thi logic trước và sau khi phương thức hành động được gọi. Ví dụ, có thể tạo  resource filter để kiểm tra xem tài nguyên có tồn tại hay không trước khi phương thức hành động được thực thi.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML