Cấp bậc tác giả:

TRAINING

[ASP.NET MVC]Bài 4: Tìm hiểu về Data Validation và Annotation

Được viết bởi webmaster ngày 04/03/2023 lúc 09:48 PM
Data Validation là quá trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu được đặt ra. Nó có thể được thực hiện tự động hoặc thủ công, bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm hoặc kiểm tra thủ công.
 • 0
 • 2785

[ASP.NET MVC]Bài 4: Tìm hiểu về Data Validation và Annotation

1. Data Validation là gì
Data Validation là quá trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu được đặt ra. Nó có thể được thực hiện tự động hoặc thủ công, bằng cách sử dụng các công cụ phần mềm hoặc kiểm tra thủ công. Mục đích của Data Validation là giảm thiểu sai sót và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, từ đó cải thiện chất lượng dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống.
Quy trình Data Validation
Data validation workflow là quy trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trong một hệ thống. Quy trình này bao gồm các bước sau:
 1. Thu thập dữ liệu: Dữ liệu được thu thập từ nguồn cung cấp, ví dụ như thông tin được nhập bởi người dùng.
 2. Kiểm tra dữ liệu đầu vào: Dữ liệu được kiểm tra để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và hợp lệ. Các kiểm tra dữ liệu đầu vào có thể bao gồm kiểm tra định dạng, kiểm tra độ dài và kiểm tra giá trị hợp lệ.
 3. Xác thực dữ liệu: Dữ liệu được xác thực để đảm bảo rằng nó là hợp lệ và không bị giả mạo. Xác thực dữ liệu bao gồm việc kiểm tra tính xác thực, tính toàn vẹn và tính nhất quán của dữ liệu.
 4. Báo lỗi: Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu người dùng cung cấp dữ liệu hợp lệ.
 5. Lưu trữ dữ liệu: Nếu dữ liệu được xác thực và hợp lệ, nó sẽ được lưu trữ trong hệ thống.
 6. Cập nhật dữ liệu: Nếu dữ liệu đã tồn tại trong hệ thống, nó có thể được cập nhật hoặc sửa đổi nếu cần thiết.
Quy trình này giúp đảm bảo rằng dữ liệu trong hệ thống là chính xác, đầy đủ và hợp lệ, và giúp tránh những lỗi và sai sót có thể xảy ra khi sử dụng dữ liệu không hợp lệ.

2. Manual Validation - kiểm tra thủ công
Là quá trình kiểm tra dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp thủ công. Trong quá trình này, người dùng hoặc các nhân viên của công ty sẽ thực hiện việc kiểm tra các thông tin cần thiết như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà, họ tên, v.v.
Đây là một quy trình thường được sử dụng khi chưa có các công cụ tự động hoặc khi cần xác minh các thông tin bằng cách liên lạc trực tiếp với khách hàng hoặc bằng cách xem xét tài liệu chứng từ. Việc kiểm tra thủ công có thể mất nhiều thời gian và tốn kém nhưng nó giúp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu.

Ví dụ Manual Validation trong ASP.NET MVC
Đây là một ví dụ về cách thực hiện Manual Validation trong một Controller của ASP.NET MVC.
[HttpPost]
public ActionResult Create(Employee employee)
{
  if (string.IsNullOrEmpty(employee.Name))
  {
    ModelState.AddModelError("Name", "Name is required");
  }
  if (employee.Salary < 0)
  {
    ModelState.AddModelError("Salary", "Salary must be greater than or equal to 0");
  }
  
  if (ModelState.IsValid)
  {
    // Save the data to the database
    return RedirectToAction("Index");
  }
  
  // If the data is invalid, show the form again with error messages
  return View(employee);
}
Trong ví dụ này, chúng ta đang tạo một đối tượng Employee từ dữ liệu POST được gửi từ form. Sau đó, chúng ta kiểm tra các giá trị của các thuộc tính của đối tượng này và thêm các lỗi tương ứng vào ModelState nếu có.
Nếu ModelState.IsValid, tức là không có lỗi nào trong dữ liệu, chúng ta có thể lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và chuyển hướng người dùng đến trang Index. Nếu không, chúng ta sẽ hiển thị lại form với thông báo lỗi.
Ví dụ Manual Validation trong ASP.NET MVC Controller có regexPattern
Đây là một ví dụ về manual validation trong ASP.NET MVC Controller với sử dụng regexPattern để kiểm tra giá trị của một chuỗi:
[HttpPost]
public ActionResult UpdateProfile(ProfileModel model)
{
  if (ModelState.IsValid)
  {
    // Các xử lý khi thông tin hợp lệ
    return RedirectToAction("Profile", new { id = model.Id });
  }

  // Nếu thông tin không hợp lệ, thêm lỗi vào ModelState
  if (string.IsNullOrEmpty(model.Name))
  {
    ModelState.AddModelError("Name", "Tên không được bỏ trống");
  }
  else if (!Regex.IsMatch(model.Name, "^[a-zA-Z]+$"))
  {
    ModelState.AddModelError("Name", "Tên chỉ chứa chữ cái");
  }

  if (string.IsNullOrEmpty(model.Email))
  {
    ModelState.AddModelError("Email", "Email không được bỏ trống");
  }
  else if (!Regex.IsMatch(model.Email, @"^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$"))
  {
    ModelState.AddModelError("Email", "Email không hợp lệ");
  }

  // Trả về view với các lỗi đã được thêm vào ModelState
  return View("EditProfile", model);
}
Trong ví dụ này, khi submit form để cập nhật thông tin của người dùng, ModelState được kiểm tra trước để xác định xem liệu thông tin được nhập vào có hợp lệ hay không. Nếu tất cả thông tin hợp lệ, hành động sẽ được thực hiện và người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang thông tin cá nhân. Nếu không, các lỗi tương ứng sẽ được thêm vào ModelState. Trong trường hợp này, regexPattern được sử dụng để kiểm tra xem tên và email có đúng định dạng hay không. Nếu không, lỗi tương ứng sẽ được thêm vào ModelState và trả về cho người dùng để sửa lại.

3. Data Annotation là gì
Data Annotation là một kỹ thuật được sử dụng trong lập trình để gắn các thuộc tính hoặc attribute vào các class hoặc thuộc tính của class, để xác định cách thức validation (xác thực dữ liệu) và hiển thị dữ liệu trên giao diện. Các Data Annotation được sử dụng trong ASP.NET MVC bao gồm các attribute như Required, StringLength, RegularExpression, Range, Display, DisplayFormat, và nhiều thuộc tính khác. Việc sử dụng Data Annotation giúp cho quá trình xác thực và hiển thị dữ liệu trên giao diện được thực hiện một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.
Data Annotation là một cách để xác định metadata cho các class và các property trong C#. Nó có thể được sử dụng để thêm thông tin về kiểu dữ liệu, bắt buộc nhập, chiều dài tối đa của một chuỗi, v.v.
Dưới đây là một số ví dụ về Data Annotation trong C#:
 • [Required] - Đánh dấu một property là bắt buộc phải có giá trị
public class Person {
  [Required]
  public string Name { get; set; }
}
 • [StringLength] - Giới hạn chiều dài của một chuỗi
public class Person {
  [StringLength(50)]
  public string Name { get; set; }
}
 • [RegularExpression] - Kiểm tra một chuỗi phải khớp với một pattern nào đó
public class Person {
  [RegularExpression(@"^[A-Za-z0-9]+(?:[ _-][A-Za-z0-9]+)*$")]
  public string UserName { get; set; }
}
 • [Range] - Xác định một phạm vi giá trị hợp lệ cho một thuộc tính số
public class Person {
  [Range(18, 65)]
  public int Age { get; set; }
}
 • [EmailAddress] - Kiểm tra một chuỗi có phải là địa chỉ email hợp lệ hay không
public class Person {
  [EmailAddress]
  public string Email { get; set; }
}
Các Data Annotation có thể được sử dụng để thực hiện validation trên các model trong ASP.NET MVC. Khi sử dụng Data Annotation, các message lỗi cũng có thể được customize để hiển thị phù hợp với yêu cầu của ứng dụng.
DataType, ScaffoldColumn, ReadOnly, DisplayName, Compare là các Data Annotation khác trong ASP.NET MVC.
 • DataType: cho phép xác định kiểu dữ liệu của một thuộc tính và dùng để định dạng lại cách hiển thị giá trị của thuộc tính. Ví dụ:
Các Data Annotation khác trong ASP.NET MVC bao gồm:
public class Customer
{
  public int Id { get; set; }

  [DataType(DataType.Text)]
  public string Name { get; set; }

  [DataType(DataType.EmailAddress)]
  public string Email { get; set; }
}
 • ScaffoldColumn: Cho phép xác định xem một trường được hiển thị trong các biểu mẫu mặc định và các bảng được tạo bởi Scaffolding hay không.
public class Product
{
  public int Id { get; set; }

  [ScaffoldColumn(false)]
  public string Description { get; set; }

  public decimal Price { get; set; }
}
 • ReadOnly: Xác định rằng một thuộc tính chỉ có thể được đọc, không thể được ghi.
public class Order
{
  public int Id { get; set; }

  [ReadOnly(true)]
  public DateTime OrderDate { get; set; }

  public decimal TotalAmount { get; set; }
}
 • DisplayName: Cho phép xác định tên hiển thị của một thuộc tính thay vì sử dụng tên mặc định của thuộc tính.
public class Employee
{
  public int Id { get; set; }

  [DisplayName("Full Name")]
  public string Name { get; set; }

  public decimal Salary { get; set; }
}
 • Compare: Cho phép so sánh giá trị của hai thuộc tính với nhau.
public class User
{
  public int Id { get; set; }

  public string Password { get; set; }

  [Compare("Password")]
  public string ConfirmPassword { get; set; }
}

4. Sử dụng Annotation trong View
Trong ASP.NET MVC, ta có thể sử dụng Data Annotation để xác định các quy tắc kiểm tra dữ liệu trong model. Sau đó, ta có thể sử dụng Annotation này trong View để hiển thị các thông báo lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ.
Ví dụ, nếu ta sử dụng Annotation [Required] trong model để xác định một thuộc tính là bắt buộc, ta có thể sử dụng @Html.ValidationMessageFor() trong View để hiển thị thông báo lỗi nếu người dùng không nhập giá trị vào trường này.
Dưới đây là ví dụ sử dụng Data Annotation trong View:
@model MyModel

@using (Html.BeginForm())
{
  @Html.LabelFor(m => m.Name)
  @Html.TextBoxFor(m => m.Name)
  @Html.ValidationMessageFor(m => m.Name)
  
  @Html.LabelFor(m => m.Email)
  @Html.TextBoxFor(m => m.Email)
  @Html.ValidationMessageFor(m => m.Email)

  <input type="submit" value="Submit" />
}
Trong ví dụ này, @Html.LabelFor() và @Html.TextBoxFor() được sử dụng để tạo các nhãn và điều khiển đầu vào cho các thuộc tính trong model. @Html.ValidationMessageFor() được sử dụng để hiển thị các thông báo lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ. Các thông báo lỗi này được lấy từ các Annotation được định nghĩa trong model.

5. ModelState là gì
Trong ASP.NET MVC, ModelState là một đối tượng dùng để lưu trữ trạng thái của các thuộc tính được liên kết với model trong quá trình submit form từ client lên server. Nó chứa thông tin về các lỗi xảy ra trong quá trình binding giá trị vào các thuộc tính của model.
Khi submit form lên server, dữ liệu được gửi đến server thông qua các thuộc tính của model. Trong quá trình này, nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc có lỗi xảy ra, ModelState sẽ lưu trữ các thông tin về lỗi đó. ModelState cung cấp một cách để kiểm tra các lỗi này và hiển thị thông báo lỗi tương ứng cho người dùng.
Các trường hợp mà ModelState sẽ được sử dụng bao gồm:
 • Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào từ người dùng.
 • Hiển thị thông báo lỗi cho người dùng trong trường hợp dữ liệu nhập vào không hợp lệ.
 • Lưu trữ trạng thái của các thuộc tính của model để sử dụng trong các action sau này.
Ví dụ về ModelState
Giả sử bạn có một hành động (action) trong ASP.NET MVC Controller để xử lý thông tin đăng ký của người dùng, và sử dụng Data Annotation để kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký như sau:
public class RegisterViewModel
{
  [Required]
  [EmailAddress]
  public string Email { get; set; }

  [Required]
  [StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characters long.", MinimumLength = 6)]
  [DataType(DataType.Password)]
  public string Password { get; set; }

  [DataType(DataType.Password)]
  [Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not match.")]
  public string ConfirmPassword { get; set; }
}

public class AccountController : Controller
{
  [HttpGet]
  public ActionResult Register()
  {
    return View();
  }

  [HttpPost]
  [ValidateAntiForgeryToken]
  public ActionResult Register(RegisterViewModel model)
  {
    if (ModelState.IsValid)
    {
      // Thực hiện đăng ký tài khoản ở đây
      return RedirectToAction("Login", "Account");
    }

    // Nếu thông tin đăng ký không hợp lệ, trả về trang đăng ký với các thông báo lỗi
    return View(model);
  }
}
Trong đoạn mã trên, nếu ModelState.IsValid là false, có nghĩa là thông tin đăng ký không hợp lệ. Lúc này, ASP.NET MVC sẽ tự động thêm các thông báo lỗi vào ModelState và hiển thị chúng trên View. Bạn có thể truy cập các thông báo lỗi này trong View bằng cách sử dụng helper Html.ValidationMessageFor.
Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị thông báo lỗi cho trường "Email", bạn có thể sử dụng helper Html.ValidationMessageFor như sau:
<div class="form-group">
    @Html.LabelFor(m => m.Email)
    @Html.TextBoxFor(m => m.Email, new { @class = "form-control" })
    @Html.ValidationMessageFor(m => m.Email)
</div>
Lúc này, nếu trường "Email" không hợp lệ, helper Html.ValidationMessageFor sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng (nếu có) lên View.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML