Cấp bậc tác giả:

Tiếng Anh

Unit 8: Một số loại câu điều kiện

Được viết bởi webmaster ngày 09/05/2015 lúc 09:24 PM
Cung cấp cho các bạn một số dạng câu điều kiện hay xuất hiện trong lúc luyện thi TOEIC. Bao gồm:

Unit 8: Một số loại câu điều kiện


1.       Zero conditional (Câu điều kiện loại 0 ): dùng để diễn đạt một điều kiện luôn luôn đúng và xảy ra ở hiện tại
 
If+S+ present simple, S+present simple
 
Ex:
If the customers come in, just smile and say “hello”

If they fight against each other, she will call their parents
 
2.       Mixed conditional: (Câu điều kiện hỗn hợp): dùng để điễn đạt một sự kiện trái với quá khứ dẫn đến kết quả trái với hiện tại

If+ S+had+Pii, S+would/could/should/might+bare-infinitive

Ex:
If it had not snowed last night, the road would not be slippery now

If John had followed my advice, he wouldn’t be in such a difficult situation now.

3.       Một số loại điều kiện khác không sử dụng mệnh đề if

-          Câu điều kiện trái với hiện tại
 
Without + noun
But for + noun                           , S+would/could+bare infinitive
Were it not for + noun

 
-          Câu điều kiện trái với quá khứ
 
Without+noun
But for+noun                             , S+would/could+have+Pii
Had it not been for+noun


4.       Câu điều kiện đảo ngữ
 
-          Câu điều kiện trái với hiện tại

If+S+Ved /were  sẽ chuyển thành Ved/were + S
 
Ex:
Were I you, I would ask her for a date
 
-          Câu điều kiện trái với quá khứ

If + S+had+Pii sẽ chuyển thành: Had+S+Pii

Ex:
Had we known this group would do such a poor job, we wouldn’t have given them the contract.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Truyện đọc

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất