Cấp bậc tác giả:

Thủ Thuật Công Nghệ

Không thể Remote Desktop Server được, lỗi: "CredSSP encryption oracle remediation"

Được viết bởi webmaster ngày 27/09/2018 lúc 01:44 PM
Client không thể giao tiếp với máy chủ. Kịch bản phổ biến nhất là ứng dụng client đã cài đặt bản cập nhật CredSSP và cài đặt chính sách Mã hóa Oracle Remediation không cho phép kết nối RDP không an toàn với máy chủ chưa cài đặt bản cập nhật CredSSP.

Không thể Remote Desktop Server được, lỗi: "CredSSP encryption oracle remediation"

Client không thể giao tiếp với máy chủ. Kịch bản phổ biến nhất là ứng dụng client đã cài đặt bản cập nhật CredSSP và cài đặt chính sách Mã hóa Oracle Remediation không cho phép kết nối RDP không an toàn với máy chủ chưa cài đặt bản cập nhật CredSSP.

Để khắc phục, hãy làm theo các bước sau:
credential1.jpg
Trên máy client đã cài đặt bản cập nhật CredSSP, hãy chạy gpedit.msc, sau đó duyệt đến Computer Configuration > Administrative Templates > System > Credentials Delegation.
Thay đổi Encryption Oracle Remediation policy thành Enabled và sau đó thay đổi Protection Level thành Vulnerable.
credential2.jpg
Nếu bạn không thể sử dụng gpedit.msc, bạn có thể thực hiện thay đổi tương tự bằng cách sử dụng registry, như sau:
Mở cửa sổ Command Prompt chế độ Quản trị viên.
Chạy lệnh sau để thêm giá trị đăng ký:
REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters\ /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT