Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Thiết lập Outlook.com Mail Server

Được viết bởi QuangIT ngày 18/05/2014 lúc 03:41 PM
Outlook.com được thiết kế bởi Microsoft thay thế cho Google Gmail. Và giống như Gmail - bạn có thể cấu hình ứng dụng email để gửi và nhận email thông qua tài khoản email outlook.com. Để làm như vậy, bạn cần phải biết các cài đặt máy chủ thư Outlook.com.
  • 0
  • 19159

Thiết lập Outlook.com Mail Server

Về cơ bản, bạn có thể thêm tài khoản outlook.com cho bất kỳ ứng dụng email có hỗ trợ POP3 hay IMAP, như Microsoft Outlook Professional, Windows Mail, Android hoặc ứng dụng mail iOS,... Tùy thuộc vào ứng dụng email client, bạn có thể thêm và cấu hình tài khoản email  như tài khoản POP3 hoặc dịch vụ ActiveSync / Exchange.

Microsoft thêm hỗ trợ cho các giao thức email Outlook.com IMAP, từ 12 tháng 9 năm 2013

Tôi sẽ giải thích làm thế nào để thêm tài khoản email outlook.com đến Outlook 2013 - các thiết lập máy chủ thư đều giống nhau cho tất cả các ứng dụng email client, miễn là chúng hỗ trợ giao thức email liên quan (ví dụ, ActiveSync được hỗ trợ chủ yếu bởi sản phẩm của Microsoft như Outlook 2013).

Thiết lập Outlook.com POP Mail Server 

Khi bạn thêm tài khoản outlook.com đến Outlook 2013, trên màn hình đầu tiên chắc chắn rằng bạn chọn "Manual setup or additional server types". Trên màn hình tiếp theo, chọn "POP hoặc IMAP" và nhập cài đặt máy chủ thư Outlook.com sau:

Account type: POP3
Incoming mail server: pop3.live.com
Outgoing mail server (SMTP): smtp.live.com

Thông tin đăng nhập: 
Tên tài khoản: địa chỉ email your@outlook.com 
Password: mật khẩu your@outlook.com

outlook-com-pop-server.png

Sau đó nhấn vào "More Settings": 
Thẻ Outgoing Server: đánh dấu vào ô "My outgoing server (SMTP) requires authentication" và chọn "use same settings as my incoming mail server".

Thẻ Advanced - Server Port Numbers: 
Máy chủ (POP3): cổng 995 - bạn cũng phải đánh dấu vào ô "this server requires an encrypted connection (SSL)" 
Outgoing server (SMTP): cổng 587 - bạn cũng phải chọn "TLS" cho tùy chọn "Use the following types of encrypted connection".

outlook-com-server-port.png

Bạn có thể sử dụng các thiết lập máy chủ POP Outlook.com tương tự cho bất kỳ ứng dụng email khác, bao gồm iOS hoặc các ứng dụng email Android.

Cài đặt Máy chủ Outlook.com IMAP Mail
Bạn phải làm theo chính xác các thủ tục tương tự như trên, ngoại trừ việc bạn cần phải lựa chọn IMAP là loại tài khoản email của bạn (không POP).

Loại tài khoản: IMAP 
Incoming email server: imap-mail.outlook.com 
Outgoing mail server (SMTP): smtp-mail.outlook.com

Thông tin đăng nhập: 
Tên tài khoản: địa chỉ email your@outlook.com 
Password: mật khẩu your@outlook.com

change-account.jpg

Sau đó nhấn vào "More Settings": 
Thẻ Outgoing Server: đánh dấu vào ô "My outgoing server (SMTP) requires authentication" và chọn "use same settings as my incoming mail server".

Tab Advanced - Server Port Numbers: 
Máy chủ (POP3): cổng 993 - bạn cũng phải đánh dấu vào ô "this server requires an encrypted connection (SSL)" 
Outgoing server (SMTP): cổng 587 - bạn cũng phải chọn "TLS" cho tùy chọn "Use the following types of encrypted connection".

Bạn có thể sử dụng thiết lập máy chủ IMAP cùng Outlook.com cho bất kỳ ứng dụng email khác, bao gồm iOS hoặc các ứng dụng email Android.

Thiết lập Outlook.com Active Sync
ActiveSync cho phép bạn gửi, nhận và đồng bộ hóa không chỉ email của bạn, bao gồm lịch, địa chỉ liên lạc hoặc nhiệm vụ. Khi bạn thêm tài khoản outlook.com Outlook 2013, trên màn hình đầu tiên chắc chắn rằng bạn chọn "Manual setup or additional server types". Trên màn hình tiếp theo, chọn "Outlook.com or Exchange ActiveSync compatible service" và nhập các cài đặt sau đăng nhập máy chủ Sync:

Mail Server: s.outlook.com (nếu nó không hoạt động, cố gắng nhập m.hotmail.com) 
Ngoài ra, đánh dấu vào ô sử dụng TSL / SSL cho kết nối máy chủ.
Tên tài khoản: Địa chỉ email của bạn full@outlook.com 
Mật khẩu: mật khẩu your@outlook.com

Tổng quan
tong-quang-outlook.jpg

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML