Cấp bậc tác giả:

JAVA

Chuyển đổi mảng byte sang chuỗi Hex

Được viết bởi QuangIT ngày 19/05/2014 lúc 03:00 AM
Một trong những bài toán thường sử dụng trong việc lập bit
 • 0
 • 11626

Chuyển đổi mảng byte sang chuỗi Hex

Cách đơn giản
public static String getHexString(byte[] b) throws Exception {
 String result = "";
 for (int i=0; i < b.length; i++) {
  result +=
     Integer.toString( ( b[i] & 0xff ) + 0x100, 16).substring( 1 );
 }
 return result;
}

Cách nhanh hơn:
import java.io.UnsupportedEncodingException;

public class StringUtils {

 static final byte[] HEX_CHAR_TABLE = {
  (byte)'0', (byte)'1', (byte)'2', (byte)'3',
  (byte)'4', (byte)'5', (byte)'6', (byte)'7',
  (byte)'8', (byte)'9', (byte)'a', (byte)'b',
  (byte)'c', (byte)'d', (byte)'e', (byte)'f'
 };

 private StringUtils () {}

 public static String getHexString(byte[] raw)
  throws UnsupportedEncodingException
 {
  byte[] hex = new byte[2 * raw.length];
  int index = 0;

  for (byte b : raw) {
   int v = b & 0xFF;
   hex[index++] = HEX_CHAR_TABLE[v >>> 4];
   hex[index++] = HEX_CHAR_TABLE[v & 0xF];
  }
  return new String(hex, "ASCII");
 }

 public static void main(String args[]) throws Exception{
  byte[] byteArray = {
   (byte)255, (byte)254, (byte)253,
   (byte)252, (byte)251, (byte)250
  };

  System.out.println(StringUtils.getHexString(byteArray));

  /*
   * output :
   *  fffefdfcfbfa
   */

 }
}

Được hơn:
 static final String HEXES = "0123456789ABCDEF";
 public static String getHex( byte [] raw ) {
  if ( raw == null ) {
   return null;
  }
  final StringBuilder hex = new StringBuilder( 2 * raw.length );
  for ( final byte b : raw ) {
   hex.append(HEXES.charAt((b & 0xF0) >> 4))
     .append(HEXES.charAt((b & 0x0F)));
  }
  return hex.toString();
 }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML