Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thêm chữ trên ảnh - Write Text On Image

Được viết bởi QuangIT ngày 10/09/2012 lúc 04:15 PM
Bài viết này mình họa ví dụ đơn giản về việc thêm thêm chữ vào ảnh - Write Text On Image. Bạn xem tham khảo nhé
  • 0
  • 6696
Tải tệp tin: Click ở đây

Thêm chữ trên ảnh - Write Text On Image

Bạn tạo File Generic Hander (TextOnImageHandler.ashx) và thực hiện kết nối, view và Write Text On Image như sau:


<%@ WebHandler Language="C#" Class="TextOnImageHandler" %>

using System;

using System.Web;

using System.Drawing;

using System.Configuration;

using System.ComponentModel;

using System.Drawing.Imaging;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;


public class TextOnImageHandler : IHttpHandler {


byte[] empPic = null;

long seq = 0;


public void ProcessRequest(HttpContext context)

{

Int32 empno;

if (context.Request.QueryString["id"] != null)

empno = Convert.ToInt32(context.Request.QueryString["id"]);

else

throw new ArgumentException("No parameter specified");

// Convert Byte[] to Bitmap

Bitmap newBmp = ConvertToBitmap(ShowEmpImage(empno));

// Chuỗi cần add vào Images

string text = "dotnet.dngaz.com";

Bitmap convBmp = AddTextToImage(newBmp, text);

convBmp.Save(context.Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg);

newBmp.Dispose();

convBmp.Dispose();

}


// Add Text Vào Image

protected Bitmap AddTextToImage(Bitmap bImg, string msg)

{

// To void the error due to Indexed Pixel Format

Image img = new Bitmap(bImg, new Size(bImg.Width, bImg.Height));

Bitmap tmp = new Bitmap(img);

Graphics graphic = Graphics.FromImage(tmp);

// Màu chữ

SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 255, 255, 255));

// Định dạng chữ khi add lên Images

graphic.DrawString(msg, new Font("Times New Roman", 14, FontStyle.Italic),

brush, new PointF(10, 30));

graphic.Dispose();

return tmp;

}


// Convert byte array to Bitmap (byte[] to Bitmap)

protected Bitmap ConvertToBitmap(byte[] bmp)

{

TypeConverter tc = TypeDescriptor.GetConverter(typeof(Bitmap));

Bitmap b = (Bitmap)tc.ConvertFrom(bmp);

return b;

}


public byte[] ShowEmpImage(int empno)

{

string conn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["dotnetDemoSlide"].ConnectionString;

SqlConnection connection = new SqlConnection(conn);

string sql = "SELECT photo FROM Employees WHERE EmployeeID = @ID";

SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);

cmd.CommandType = CommandType.Text;

cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", empno);

connection.Open();

SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

if (dr.Read())

{

seq = dr.GetBytes(0, 0, null, 0, int.MaxValue) - 1;

empPic = new byte[seq + 1];

dr.GetBytes(0, 0, empPic, 0, Convert.ToInt32(seq));

connection.Close();

}

return empPic;

}


public bool IsReusable

{

get

{

return false;

}

}

}

Chuỗi kết nối trong web.config như sau:


<connectionStrings>

<add name="dotnetDemoSlide" connectionString="Data Source=.\SQL2005;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>

</connectionStrings>

Trong trang aspx bạn muốn hiển thị ảnh bạn chỉ cần sử dụng thẻ Img như sau:

<img alt="Image" id="img1" src="TextOnImageHandler.ashx?id=7" />

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML