Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng mã bảo vệ CAPTCHA với ASP.NET

Được viết bởi QuangIT ngày 03/09/2012 lúc 12:27 AM
Để có thể sử dụng CAPTCHA bạn cần đăng ký 1 cặp keys
  • 0
  • 8527

Sử dụng mã bảo vệ CAPTCHA với ASP.NET

Demo: http://www.asp.net.vn/RecaptchaDemo.aspx

Để có thể sử dụng CAPTCHA bạn cần đăng ký 1 cặp keys:

1. Đăng ký tại: https://www.google.com/recaptcha/admin/create

2. Sau khi đăng ký xong, bạn sẽ nhận được kế quả:

Domain Name:

www.asp.net.vn This is a global key. It will work across all domains.

Public Key: 6Lco3AsAAAAAAO9g90AYGNg-vKC-0SvtU6bz

XXXX

Use this in the JavaScript code that is served to your users

Private Key: 6Lco3AsAAAAAAJaORp5DhQKjIbEZD_bJXhUq

XXXX Lưu ý: 4 ký tự sau mỗi cặp khóa đã thay bằng XXXX.

3. Sau đó, tham khảo ví dụ sau:

 <%@ Page Language="C#" %>


<%@ Register TagPrefix="recaptcha" Namespace="Recaptcha" Assembly="Recaptcha" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


<script runat="server">


protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (recaptcha.IsValid)

{

lblResult.Text = "Bạn đã gõ đúng mã bảo vệ";

lblResult.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;


}

else

{

lblResult.Text = "Bạn đã gõ sai mã bảo vệ";

lblResult.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;

}

}

</script>


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

<title>ASP.NET VIETNAM - CAPTCHA DEMO</title>

</head>

<body>

<form id="form1" runat="server">

<div>

<asp:Label ID="lblResult" runat="server" />

<recaptcha:RecaptchaControl ID="recaptcha" runat="server" PublicKey="6Lco3AsAAAAAAO9g90AYGNg-vKC-0SvtU6bzXXXX"

PrivateKey="6Lco3AsAAAAAAJaORp5DhQKjIbEZD_bJXhUqXX XX" />

<br />

<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Test" OnClick="btnSubmit_Click" />

</div>

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">

</asp:ScriptManager>

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">

<ContentTemplate>

</ContentTemplate>

</asp:UpdatePanel>

</form>

</body>

</html> 

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML