Cấp bậc tác giả:

TRAINING

So sánh LINQ to SQL và ADO.NET Entity Framework

Được viết bởi QuangIT ngày 14/06/2014 lúc 05:05 PM
LINQ to SQL và Entity Framework có rất nhiều điểm chung, nhưng mỗi cái có những đặc tính riêng nhắm đến những trường hợp khác nhau trong Orcas (bản VS 2008).
  • 0
  • 13130

So sánh LINQ to SQL và ADO.NET Entity Framework

  • LINQ to SQL có các đặc tính hướng đến việc phát triển nhanh ứng dụng với CSDL Microsoft SQL Server. LINQ to SQL cho phép bạn có một cái nhìn chặt chẽ về kiểu với cấu trúc của CSDL của bạn. 
  • LINQ to SQL hỗ trợ việc ánh xạ 1-1 trực tiếp cấu trúc dữ liệu của bạn vào các lớp; một bảng đơn có thể được ánh xạ vào một cấu trúc phân cấp (ví dụ một bảng có thể chứa person, customer và employee) và các khóa ngoài có thể ánh xạ thành các quan hệ strongly-typed. Bạn có thể thực hiện truy vấn trên các các bảng, các view hay thậm chí các kết quả dạng bảng trả về bởi một function thông qua các phương thức. Một trong những mục tiêu thiết kế chính của LINQ to SQL là nhằm làm cho nó có thể dùng được ngay đối với những trường hợp thông thường; vậy nên, ví dụ bạn truy cập một tập các order thông qua thuộc tính Orders của một customer, và các order của customer đó chưa được đọc vào, LINQ to SQL sẽ tự động đọc vào từ CSDL cho bạn. 
  • LINQ to SQL dựa trên những quy ước cho trước, bạn có thể dựa trên các quy ước này để tùy biến, chẳng hạn như thay đổi các thao tác mặc nhiên cho việc insert, update và delete bằng cách tạo ra những câu lệnh thao tác với CSDL (ví dụ “InsertCustomer”, “UpdateCustomer”, “DeleteCustomer”). Các phương thức này có thể gọi các thủ tục trong CSDL hay thực hiện thêm các thao tác để xử lý các thay đổi.
  • Entity Framework có các đặc tính nhắm đến các ứng dụng doanh nghiệp (“Enterprise Scenarios”). Trong một doanh nghiệp, một CSDL thông thường được kiểm soát bởi DBA (người quản trị CSDL), cấu trúc của CSDL thông thường được tối ưu cho việc lưu trữ (hiệu năng, tính toàn vẹn, phân hoạch) hơn là cho một mô hình ứng dụng tốt, và có thể thay đổi qua thời gian khi dữ liệu và việc sử dụng phát triển lên. Với ý tưởng này, Entity Framework được thiết kế xung quanh việc xây dựng một mô hình dữ liệu hướng tới ứng dụng, ít phụ thuộc, thậm chí có thể khác một chút so với cấu trúc CSDL thực sự. Ví dụ, bạn có thể ánh xạ một lớp đơn (hay “thực thể”) và nhiều table/view, hay ánh xạ nhiều lớp vào cùng một table/view. Bạn có thể ánh xạ vào một cấu trúc phân cấp vào một table/view đơn (như trong LINQ to SQL) hay vào nhiều table/view (ví dụ: person, customer, employee có thể nằm trong các bảng riêng biệt vì customer và employee chỉ chứa thêm một số thông tin không có trong person, hoặc lặp lại các cột từ bảng person). Bạn có thể nhóm các thuộc tính vào các kiểu phức hợp (“complex”, hay “composite”), ví dụ một kiểu Customer có thể có thuộc tính “Address” với kiểu Address có các thuộc tính Street, City, Region, Country và Postal). Entity Framework cũng cho phép bạn biểu diễn quan hệ nhiều-nhiều một cách trực tiếp, mà không cần tới bảng kết nối như một thực thể trong mô hình dữ liệu, và có một đặc tính mới được gọi là “Defining Query”, có thể được dùng cho việc biểu diễn một bảng ảo với dữ liệu lấy từ một câu truy vấn (ngoài trừ việc cập nhật phải thông qua một stored procedure). Khả năng ánh xạ mềm dẻo này, bao gồm tùy chọn dùng các stored procedure để xử lý các thay đổi, có thể được thực hiện chỉ bằng cách khai báo, hoặc chỉnh sửa lại khi yêu cầu thay đổi, mà không cần phải biên dịch lại ứng dụng.
  • Entity Framework bao gồm LINQ to Entities đưa ra nhiều tính năng giống với LINQ to SQL trên mô hình ứng dụng ở mức khái niệm; bạn có thể xây dựng các câu truy vấn trong LINQ (hay trong “entity SQL”, một phiên bản mở rộng của SQL để hỗ trợ các khái niệm như strong-typing, đa hình, kiểu phức hợp…) trả về kết quả ở dạng các đối tượng CLR, thực thi các thủ tục hay các hàm trả về kiểu bảng thông qua các phương thức, và cho phép gọi một phương thức để lưu lại các thay đổi.
  • Tuy nhiên, Entity Framwork còn hơn cả LINQ to Entities; nó bao gồm một lớp lưu trữ cho phép bạn dùng cùng mô hình ứng dụng mức khái niệm thông qua giao diện ADO.NET ở mức thấp dùng Entity SQL, và trả lại kết quả một cách hiệu quả nhờ các DataReader, giảm thiểu tải khi dùng trong các ngữ cảnh chỉ có đọc và không có các xử lý thêm.
Vậy nên, trong khi có nhiều phần bị trùng lắp, LINQ to SQL được nhắm đến việc phát triển nhanh ứng dụng cùng SQL Server, còn Entity Framework cung cấp các lớp truy xuất đối tượng và lưu trữ dữ liệu cho Microsoft SQL Server cũng như các CSDL khác thông qua khả năng ánh xạ mềm dẻo và ít phụ thuộc vào cấu trúc của CSDL. 

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML