Cấp bậc tác giả:

TRAINING

HTML - Form với HTML5

Được viết bởi webmaster ngày 16/07/2018 lúc 08:12 PM
Các thành phần mới của form HTML 5 bổ sung thêm các chưng năng phát triển web thường phải kết hợp thông qua các phương tiện khác như JavaScript và Flash.
  • 0
  • 5676

HTML - Form với HTML5

Cách làm việc của form
hoc-html-05.png 
Cấu trúc của mã
<form id="contactform" action="" method="post">
<code>
</form>
- Id: Cho phép định kiểu form với CSS
- Action:
+ nơi gửi dữ liệu của người dùng để xử lý
+ Thường là URL trỏ tới mã kịch bản được lưu trên máy chủ
- Method:
+ Xác định phương thức gửi dữ liệu
+ Giá trị POST/GET
- Làm việc với thành phần <label>
<label>First name: <input type="text" name="firstname"></label><br/>
<label>Last name: <input type="text" name="lastname"></label>
+ Là thành phần không bắt buộc
+ Tăng khả năng truy cập cho form
- Làm việc với thành phần <fieldset>
<fieldset>
<legend>Personal Information</legend>
<label>First name: <input type="text" name="firstname"></label><br/>
</fieldset>
+ Để nhóm các phần tử form trên trang
+ Kết hợp với thành phần <legend> để thêm tiêu đề cho form
hoc-html-06.png 
- Thêm điều khiển <input> mới và thuộc tính:
<label for="email">Email: <input id="email" type="email" name="customemail"></label>
+ Cho phép sắp xếp dữ liệu Website 1 cách dễ dàng
+ Dữ liệu có thể được gửi tự động tới cơ sở dữ liệu xác định
<label for="website">Website: <input id="website" type="url" name="customwebsite"></label>
<label for="firstname">FirstName: <input id="firstname" type="text" name="firstname" placeholder="Enter your First name" required></label>
<label for="lastname">Website: <input id="lastname" type="text" name="lastname" placeholder="Enter your Last name" required></label>
- Làm việc với thành phần <datalist>
<input list="smoothierecipes">
<datalist id="smoothierecipes">
<option value="Mango Smoothie">Mango Smoothie</option>
<option value="Banana Smoothie">Banana Smoothie</option>
</datalist>
+ Xác định danh sách tùy chọn cho thành phần input

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML