Cấp bậc tác giả:

JAVA

Viết chương trình in ra địa chỉ của localhost (địa chỉ cục bộ), null host và địa chỉ bất kì trên int

Được viết bởi QuangIT ngày 15/09/2012 lúc 05:38 PM
Viết chương trình in ra địa chỉ của localhost (địa chỉ cục bộ), null host và địa chỉ bất kì trên internet
  • 0
  • 9630

Viết chương trình in ra địa chỉ của localhost (địa chỉ cục bộ), null host và địa chỉ bất kì trên int

Đề bài: Viết chương trình in ra địa chỉ của localhost (địa chỉ cục bộ), null host và địa chỉ bất kì trên internet

Chức năng chương trình:

-         Hiển thị thông tin về địa chỉ cục bộ, địa chỉ null và địa chỉ bất kì trên internet

Cơ chế:

Các lớp và chức năng các lớp:

-         Tạo đối tượng InetAddress

-         Sử dụng phương thức getLocalHost() để lấy thông tin về địa chỉ cục bộ và hiển thị nó

-         Sử dụng phương thức getByName(null) để lấy thông tin về địa chỉ null và hiển thị nó

-         Sử dụng phương thức getByName(URL) để lấy thông tin về địa chỉ URL của một website và hiển thị nó

-         Hiện thị lỗi nếu có

Kết quả:


import java.io.*;
import java.net.*;
public class Bai16 {
    public static void main(String args[]){
       
        InetAddress i;  
        try{
            i=InetAddress.getLocalHost();
            System.out.println("The localhost is: "+ i);
            i=InetAddress.getByName(null);
            System.out.println("The Null host is: "+ i);
            i=InetAddress.getByName("tinchi.dut.edu.vn");
            System.out.println("The Host address is: "+i);
        }catch(IOException e){
            System.out.println(e);
        }
    }
}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML