Cấp bậc tác giả:

JAVA

Viết chương trình gửi đến URL một chuỗi, mở kết nối từ URL này và hiển thị thông tin header

Được viết bởi QuangIT ngày 15/09/2012 lúc 05:24 PM
Viết chương trình gửi đến URL một chuỗi, mở kết nối từ URL này và hiển thị thông tin header
  • 0
  • 8533

Viết chương trình gửi đến URL một chuỗi, mở kết nối từ URL này và hiển thị thông tin header

Đề bài: Viết chương trình gửi đến URL một chuỗi, mở kết nối từ URL này và hiển thị thông tin header

Chức năng chương trình:

-         Mở kết nối đến địa chỉ URL

-         Hiển thị thông tin các header nhận được

Cơ chế:

-         Truy xuất đến địa chỉ URL

-         Tạo kết nối đến nó

-         Lấy thông tin về Header

-         Hiển thị lên màn hình

Các lớp và chức năng các lớp:

-         Cũng chỉ có phương thức main:

o   Tạo URL kết nối đến địa chỉ nhập vào

o   Mở kết nối (sử dụng phương thức openConnection của đối tượng URL)

o   Lấy thông tin header (dùng phương thức getHeaderField, getHeaderFieldKey của đối tượng URLconnection)

o   Hiển thị thông tin header

o   In thông báo lỗi nếu có lỗi xảy ra

Kết quả:


import java.net.*;
import java.util.Scanner;
import java.io.*;
public class Header {
    public static void main(String args[]){
     
        while(true)
        {
            int i=0;   
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nhap URL: ");
        String  URL = input.nextLine();
        try{
            URL ul=new URL(URL);
            URLConnection u=ul.openConnection();
            String s=u.getHeaderField(i);
            String sg=u.getHeaderFieldKey(i);
            while(s!=null){
                System.out.println("Header "+i+": "+sg+" = "+s);
                i++;
                s=u.getHeaderField(i);
                sg=u.getHeaderFieldKey(i);
            }
        }catch(MalformedURLException e){
            System.out.println(e);
        }
        catch(IOException e){
            System.out.println(e);
        }   
        }
    }
}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML