Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Tạo Rating trong ASP.NET

Được viết bởi webmaster ngày 02/09/2013 lúc 11:42 PM
Các trang web mua sắm trực tuyến, diễn đàn trực tuyến, các trang web thỏa thuận và các trang web đấu thầu đang được ưu tiên cao để phát triển.
 • 0
 • 9203
Tải tệp tin: Click ở đây

Tạo Rating trong ASP.NET

Giới thiệu 

Các trang web mua sắm trực tuyến, diễn đàn trực tuyến, các trang web thỏa thuận và các trang web đấu thầu đang được ưu tiên cao để phát triển. 

Tôi thấy rằng các loại web yêu cầu lựa chọn để đánh giá mỗi sản phẩm, hợp đồng... Có rất nhiều cách để làm điều này trong PHP, Wordpress hay giỏ mua hàng nhưng chúng ta biết ASP.Net không dễ dàng như thế, bởi vì có những plugin chỉ để cài đặt chúng và sao chép và dán một số mã, đó là giải pháp rất nhanh nhưng thường những lại tạo ra các vấn đề khác. 

Yêu cầu 

Thêm AjaxControlToolkit.dll. 

Mã 

Viết đoạn sau vào mã nguồn:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 
<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="asp" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>AJAX Rating Control</title>
    <style type="text/css">    
        .ratingStar
        {
            font-size: 0pt;
            width: 13px;
            height: 12px;          
            cursor: pointer;
            display: block;
            background-repeat: no-repeat;
        }
        .filledStar
        {
            background-image: url(image/Filled_Star.png);
        }
        .emptyStar
        {
            background-image: url(Image/Empty_Star.png);
        }
        .savedStar
        {
            background-image: url(Image/Saved_Star.png);
        }
        .auto-style1 {
            height: 50px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server">
        </asp:ToolkitScriptManager>
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="left" width="500" style="color: #333333; background-color: #F0F0F0">
            <tr>
                <td height="40" style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: small;">
                    &nbsp;</td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="50" style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: small;">
                    Rate My Article</td>
            </tr>
            <tr>
                <td align="center" class="auto-style1" style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: small;">
                    <asp:Rating ID="Rating1" runat="server" StarCssClass="ratingStar" WaitingStarCssClass="savedStar"
                        FilledStarCssClass="filledStar" EmptyStarCssClass="emptyStar" AutoPostBack="true" CurrentRating="1" MaxRating="5"
                        OnChanged="Rating1_Changed"></asp:Rating>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="50" style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: small;">
                    <asp:Label ID="lbl_point" runat="server"></asp:Label>
                </td>
            </tr>
        </table>       
    </div>
    </form>
</body>
</html>

Thêm mã sau vào code behind

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  }
  protected void Rating1_Changed(object sender, AjaxControlToolkit.RatingEventArgs e)
  {
   lbl_point.Text="You rated " + e.Value.ToString();
  }
}

rating.jpg

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML