Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Kiến trúc 3 tầng Demo ASP.Net

Được viết bởi QuangIT ngày 17/01/2013 lúc 07:40 PM
Trong bài viết này, Tôi sẽ trình bày làm thế nào để tạo ra một ứng dụng ASP.NET đơn giản bằng cách sử dụng kiến ​​trúc 3-Tier.
  • 0
  • 9878
Tải tệp tin: Click ở đây

Kiến trúc 3 tầng Demo ASP.Net

Kiến trúc 3-Tier  là một trong những phương pháp phổ biến nhất trong việc phát triển phần mềm. 
1.gif
Tier Vs Layer 
Tier cho thấy một phần vật lý cụ thể.
assemblies/services riêng biệt được thực hiện để đại diện cho mỗi thành phần. 
Layer cho thấy một sự tách biệt hợp lý của các thành phần với sự giúp đỡ của các không gian tên và các lớp
Các thành phần của kiến trúc 3-lớp
Presentation Tier: trong điều kiện đơn giản, giao diện người dùng mà người sử dụng cuối cùng thực sự tương tác.
Data Tier: Trong trường hợp dữ liệu thực tế được lưu trữ.
Business Tier: Nó hoạt động một cầu nối giữa Data Tier và Presentation Tier. Nó thu thập dữ liệu thô từ Presentation Tier, kiểm tra xác nhận, chuyển đổi chúng thành một định dạng chuẩn và cuối cùng sẽ gửi chúng đến các Data Tier. Tương tự như vậy mà nó thu thập dữ liệu từ tầng Data, làm sạch nó và gửi nó đến Presentation Tier để hiển thị.
Business Objects: không có gì nhưng đại diện một lớp dữ liệu thực tế.
Nó trông như thế nào 
2.gif
Code Walkthrough
Chúng ta đang phát triển một màn hình Customer hỗ trợ 2 chức năng:
- Thêm khách hàng mới
- Liệt kê Tất cả khách hàng.
Bây giờ khách hàng có thể là các loại 
Vàng, Bạc hoặc Bình thường đại diện cho Id là 1, 2 và 3 tương ứng. 

Lưu ý: Trong cơ sở dữ liệu CustomerTypeId sẽ được lưu trữ nhưng văn bản mô tả sẽ được hiển thị trong grid. 

Bước 1: Tạo Business Objects cần thiết - chúng ta cần 2 thứ,

một trong những đại diện cho các loại khách hàng và trình bày khách hàng riêng khác của mình. 
public class ClsCustomerType 
{
       public ClsCustomerType(int id)
       {
             this.Id = id;
             switch(Id)
             {
                    case 0:
                    this.Name = "--Select--";
                    break;
                    case 1:
                    this.Name = "Gold";
                    break;
                    case 2:
                    this.Name = "Silver";
                    break;
                    case 3:
                    this.Name = "Normal";
                    break;
             }
       }
       public int Id
       {
              get;
              set;
        }
        public string Name
        {
              get;
              set;
         }
}
public class ClsCustomer
{
        public string CustomerCode
        {
               get;
               set;
        }
        public string CustomerName
        {
               get;
               set;
        }
        public ClsCustomerType CustomerType
        {
                get;
                set;
         }
    }
}

Bước 2: Tạo Business Access Layer
public class ClsCustomerBAL
{
        public List<ClsCustomerType> LoadCustomerTypes()
        {
               return new List<ClsCustomerType>()
               {                                    
                       new ClsCustomerType(0),new ClsCustomerType(1),new ClsCustomerType(2),newClsCustomerType(3)
               };
        }        
        public IEnumerable<ClsCustomer> LoadCustomers()
        {
               DataTable dtCustomer=new ClsCustomerDAL().LoadCustomers();
        }                                    
        public void SaveRecord(ClsCustomer objCustomer)
        {
                new ClsCustomerDAL().SaveRecord(objCustomer);
         } 
         public ValidationResult ValidateCustomerCode(string strPriCustomerCode)
         {
                if(strPriCustomerCode.Trim() == string.Empty)
                {
                        return ValidationResult.Empty;
                 }
                 else if(strPriCustomerCode.Trim().Length < 5)
                 {
                         return ValidationResult.InValid;
                  }
                  return ValidationResult.Valid;
         }
}
Bước 3: Tiếp theo chúng ta cần Data Access Layer
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using Entities;
namespace DAL
{
      public class ClsCustomerDAL
      {
             private const string ConnectionString = @"Data Source=.;Initial Catalog=QLNhanVien;Integrated Security=true"
             public DataTable LoadCustomers()
             {
                    //Load Data From Database
              }
              public void SaveRecord(ClsCustomer objCustomer)
              {
                    //Save Data Into Database
              }                 
       }
}
Bước 4: Tạo ra UI như hình bên dưới
customermaster.jpg
Trong giao diện người dùng code behind chúng ta sẽ chỉ gọi các chức năng được tạo ra trên BAL, sẽ không có bất kỳ database logic, và không WLL có được xác nhận logic. 

Hy vọng lời giải thích này là đủ để hiểu, làm thế nào để tạo ra một ứng dụng 3-lớp đơn giản bằng cách sử dụng ASP.Net tôi cũng hy vọng bạn thích đọc bài viết này. 

Xin vui lòng tải về mã nguồn để hiểu rõ hơn các chức năng. 

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML