Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng DataSource trong Connection đến Database đổ dữ liệu vào Datagridview

Được viết bởi QuangIT ngày 14/01/2013 lúc 10:55 PM
Để xuất dữ liệu ra Datagridview, có nhiều cách để làm, cách đơn giản nhất là sử dụng chế độ Design để kéo thả và kết nối chỉ vài bấm chuột là dữ liệu của bạn đã được đổ vào.
  • 0
  • 21483

Sử dụng DataSource trong Connection đến Database đổ dữ liệu vào Datagridview

Để xuất dữ liệu ra Datagridview, có nhiều cách để làm, cách đơn giản nhất là sử dụng chế độ Design để kéo thả và kết nối chỉ vài bấm chuột là dữ liệu của bạn đã được đổ vào.
Đầu tiên, từ Toolbox, kéo thả DataGridview ra ngoài trang web cần hiển thị. Nhớ để chế độ Design để trực quan xử lý. Tại dấu mũi tên, click vào nó, xuất hiện Gridview tasks. Click vào Choose Data Source, chọn <New Data Source...>, chọn Database, chọn chuỗi kết nối đến database. Nếu chưa có thì chọn nút New Connection, trỏ đến Database trên máy mình.. Click Next để sang phần tiếp theo. Có 2 lựa chọn: chọn thủ tục hoặc chọn bảng. Ở đây mình chọn thủ tục(stored procedure), nhấn Next tiếp tục, chọn thủ tục cần lấy. Nhấn Next. Có thể kiểm tra câu truy vấn. Nhấn Finish để kết thúc.
View Source code sẽ có dạng như sau:
   <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
    CellPadding="4" DataKeyNames="nhanvienID" DataSourceID="SqlDataSource1" OnRowCommand="GridView1_RowCommand"
    ForeColor="#333333" GridLines="None">
    <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
    <Columns>
        <asp:CommandField ShowSelectButton="True" />
        <asp:BoundField DataField="nhanvienID" HeaderText="Mã Nhân viên" 
            InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="nhanvienID" />
        <asp:BoundField DataField="tenNhanVien" HeaderText="Tên Nhân Viên" 
            SortExpression="tenNhanVien" />
        <asp:BoundField DataField="soDienThoai" HeaderText="Số Điện thoại" 
            SortExpression="soDienThoai" />
    </Columns>
    <EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
    <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
    <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
    <RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
    <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
    <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" />
    <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" />
    <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" />
    <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" />
</asp:GridView>
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:QLNhanVienConnectionString %>" 
    SelectCommand="GetNhanVien" SelectCommandType="StoredProcedure">
</asp:SqlDataSource>

QLNhanVienConnectionString: đây là chuỗi kết nối được đặt trong Web.Config. Ví dụ như:
<connectionStrings>
    <add name="QLNhanVienConnectionString" connectionString="Data Source=DNGAZ-PC;Initial Catalog=QLNhanVien;Integrated Security=True"
      providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
OnRowCommand="GridView1_RowCommand": Sử dụng gọi sự kiện click lên link button trong xử lý C#.
protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
    {
        if (e.CommandName == "Select")
        {
            int index = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);
            txtHoTen.Text = GridView1.Rows[index].Cells[2].Text.ToString();
        }
    }
Kết quả Demo:
demogridviewdatasource.jpg

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML