Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Làm thế nào để sử dụng đối tượng DataGridItem hiển thị các nội dung trong điều khiển DataGrid

Được viết bởi QuangIT ngày 17/01/2013 lúc 12:00 AM
Ví dụ mã sau sử dụng mô hình single-file code có thể không thực hiện một cách chính xác nếu được sao chép trực tiếp vào tập tin mã phía sau. Ví dụ mã này phải được sao chép vào một tập tin văn bản trống có phần mở rộng.Aspx.
 • 0
 • 6260

Làm thế nào để sử dụng đối tượng DataGridItem hiển thị các nội dung trong điều khiển DataGrid

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" Debug="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server">

   ICollection CreateDataSource()
   {

     // Create sample data for the DataGrid control.
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;

     // Define the columns of the table.
     dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(String)));
     dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(Double)));

     // Populate the table with sample values.
     for (int i=0; i<=10; i++) 
     {

      dr = dt.NewRow();

      dr[0] = i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = 1.23 * (i + 1);

      dt.Rows.Add(dr);

     }

     DataView dv = new DataView(dt);

     return dv;

   }

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   { 

     // Load sample data only once, when the page is first loaded.
     if (!IsPostBack)
     { 

      ItemsGrid.DataSource = CreateDataSource();
      ItemsGrid.DataBind();

     }

   }

   void Item_Bound(Object sender, DataGridItemEventArgs e) 
   {

     // Use the ItemDataBound event to customize the DataGrid control. 
     // The ItemDataBound event allows you to access the data before 
     // the item is displayed in the control. In this example, the 
     // ItemDataBound event is used to format the items in the 
     // CurrencyColumn in currency format.
     if((e.Item.ItemType == ListItemType.Item) || 
       (e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem))
     {

      // Retrieve the text of the CurrencyColumn from the DataGridItem
      // and convert the value to a Double.
      Double Price = Convert.ToDouble(e.Item.Cells[2].Text);

      // Format the value as currency and redisplay it in the DataGrid.
      e.Item.Cells[2].Text = Price.ToString("c");

     }     

   }

</script>

<head runat="server">
  <title>DataGrid ItemDataBound Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DataGrid ItemDataBound Example</h3>

   <asp:DataGrid id="ItemsGrid" runat="server"
      BorderColor="black"
      BorderWidth="1"
      CellPadding="3"
      ShowFooter="true"
      OnItemDataBound="Item_Bound">

     <HeaderStyle BackColor="#00aaaa">
     </HeaderStyle>

     <FooterStyle BackColor="#00aaaa">
     </FooterStyle>

   </asp:DataGrid>

  </form>

</body>
</html>

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML