Cấp bậc tác giả:

TRAINING

JAVA - Lập trình Cơ sở dữ liệu với JTDS

Được viết bởi webmaster ngày 15/05/2018 lúc 02:05 PM
Sử dụng jtds đòi hỏi phải dùng thư viện jtds-1.3.1-dist.zip; Sau khi thêm thư viện vào, cần phải cho phép jtds driver làm việc với SQL(SSO Failed: Native SSPI library not loaded) bằng cách vào đường dẫn chương trình Java(ví dụ: Java\jre7\bin) copy ntlmauth.dll theo các phiên bản Win 32/64 tương ứng. Hoặc Window / System32.
 • 0
 • 7636

JAVA - Lập trình Cơ sở dữ liệu với JTDS

Demo1: Hiển thị danh sách
Tạo Class KetNoiSQL.java
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author DOTNETGROUP
 */
public class KetNoiSQL {

  private Connection con = null;

  public KetNoiSQL() {
    String url = "net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver";
    try {
      Class.forName(url);
      String dbUrl = "jdbc:jtds:sqlserver://DOTNETGROUP:1433/Bank2017";
      con = DriverManager.getConnection(dbUrl);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  public ResultSet GetResultSet(String tableName) throws SQLException {
    ResultSet rs = null;
    Statement stmt = con.createStatement();
    String sql = "select * from " + tableName;
    rs = stmt.executeQuery(sql);
    return rs;
  }

  public void Close() throws Exception {
    con.close();
  }

  public static void main(String[] args) {
   KetNoiSQL kn = new KetNoiSQL();
    try {
      ResultSet rs= kn.GetResultSet("Account");//Table Name
      while(rs.next())
      {
        System.out.println(rs.getString("description"));//Field Name
      }
      kn.Close();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (Exception ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}

Kết quả hiển thị:

lap-trinh-csdl-1.png

JDBC-ODBC không còn được sử dụng trong JDK 8 trở lên và Oracle đã không còn hỗ trợ Sun(Sun đã được Oracle mua lại)
Sử dụng jtds đòi hỏi phải dùng thư viện jtds-1.3.1-dist.zip; Sau khi thêm thư viện vào, cần phải cho phép jtds driver làm việc với SQL(SSO Failed: Native SSPI library not loaded) bằng cách vào đường dẫn chương trình Java(ví dụ: Java\jre7\bin) copy ntlmauth.dll theo các phiên bản Win 32/64 tương ứng. Hoặc Window / System32.
lap-trinh-csdl-2.png

 
Ví dụ: Hiển thị form như hình, sử dụng vector
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 * @author webmaster@dotnet.vn
 */
public class JDBCDemo {

  private Connection con = null;

  public JDBCDemo() {
    String url = "net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver";
    try {
      Class.forName(url);
      String db = "jdbc:jtds:sqlserver://DOTNETGROUP:1433/Bank2017";
      con = DriverManager.getConnection(db);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(KetNoiSQL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  public ResultSet getResultSet() throws SQLException {
    Statement stmt = con.createStatement();
    ResultSet rs = stmt.executeQuery("Select * from Account");
    return rs;
  }
  
  public void Close() throws Exception {
    con.close();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Vector vData = null, vTitle = null;
    try {
      JDBCDemo kn = new JDBCDemo();
      ResultSet rs = kn.getResultSet();
      ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
      int numberOfColumns = rsmd.getColumnCount();
      vTitle = new Vector(numberOfColumns, 0);
      for (int j = 1; j <= numberOfColumns; j++) {
        vTitle.add(rsmd.getColumnLabel(j));
      }
      vData = new Vector(10, 10);
      while (rs.next()) {
        Vector row = new Vector(numberOfColumns, 0);
        for (int i = 1; i <= numberOfColumns; i++) {
          row.add(rs.getObject(i));
        }
        vData.add(row);
      }
      rs.close();
      kn.Close();
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Error " + e);
    }
    JScrollPane tableResult = new JScrollPane(new JTable(vData, vTitle));
    JFrame f = new JFrame();
    f.setSize(600, 480);
    f.setContentPane(tableResult);
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    f.show();
  }
}
lap-trinh-csdl-3.png

Bài tập: Xây dựng chương trình rút tiền tự động
- Kiểm tra tài khoản có tồn tại?
- Kiểm tra mật khẩu nhập có đúng không?
- Hiển thị thông tin người dùng bao gồm: accName, password, balance, IdNo(soCMND), accNo
- Thực hiện việc rút tiền và cập nhật lại số dư trong tài khoản

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML