Cấp bậc tác giả:

TRAINING

[Tự học Python]Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp

Được viết bởi webmaster ngày 21/11/2016 lúc 03:57 PM
Trong 2 bài viết trước, tôi và các bạn đã cùng nhau làm quen với 2 cấu trúc lặp cơ bản trong Python là for và while. Để tiếp tục cho chuỗi bài viết trong chương trình hướng dẫn ngôn ngữ lập trình Python, bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu về một số lệnh để điều khiển vòng lặp trong Python.
  • 0
  • 5791

[Tự học Python]Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp

Các lệnh điều khiển vòng lặp
Lệnh điều khiển vòng lặp được hiểu đơn giản là một loại lệnh có thể làm thay đổi trình tự thực thi vốn có của một vòng lặp. Có 2 lệnh điều khiển vòng lặp ta thường thấy trong Python là break và continue.

Lệnh break

Lệnh break dùng để kết thúc vòng lặp hiện tại và thực thi tiếp các câu lệnh ngay sau vòng lặp. Lệnh break có thể sử dụng được trong vòng lặp for lẫn vòng lặp while.

Cú pháp:

break
Sợ đồ hoạt động:

py-cac-vong-lap.png

Ví dụ:

stdio_authors = \
[
"La Kien Vinh",
"Brian Vu",
"Taco Nguyen",
"Ryan Le"
]
 
for author in stdio_authors:
if (author == "Ryan Le"):
break
print (author)

Kết quả in ra màn hình

La Kien Vinh
Brian Vu
Taco Nguyen

Lệnh continue

Lệnh continue bỏ qua tất cả các lệnh sau nó trong lần lặp đó và trả chương trình về đầu vòng lặp. Tương tự như break, lệnh continue có thể sử dụng được trong vòng lặp while lẫn for.

Cú pháp:

continue

Sơ đồ hoạt động:

py-2-cac-vong0lap.png

Ví dụ:

stdio_authors = \
[
"La Kien Vinh",
"Brian Vu",
"Taco Nguyen",
"Ryan Le"
]
 
for author in stdio_authors:
if (author == "La Kien Vinh"):
continue
print (author)

Kết quả in ra màn hình

Brian Vu
Taco Nguyen
Ryan Le

Sử dụng câu lệnh else trong vòng lặp

Vòng lặp trong Python còn có một sự khác biệt khác so với một số ngôn ngữ là trong cấu trúc lặp của nó có thể tồn tại một lệnh else gắn sau đó. Các khối lệnh sau else sẽ được thực thi khi vòng lặp kết thúc. 

Ví dụ

stdio_authors = \
[
"La Kien Vinh,
"Brian Vu",
"Taco Nguyen",
"Ryan Le"
]
 
for author in stdio_authors:
print (author)
else:
print("They are authors of stdio")

Kết quả in ra màn hình

La Kien Vinh
Brian Vu
Taco Nguyen
Ryan Le
They are authors of stdio

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML