Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn cách thức phân trang trong XML sử dụng C# với Control Repeater/Gridview

Được viết bởi webmaster ngày 24/02/2016 lúc 11:14 PM
Bạn đang làm việc trực tiếp với file xml. Nhưng bạn chưa biết cách phân trang trong xml và hiển thị kết quả trên dataset sau đó có thể đưa vào trong data control.
 • 0
 • 6107

Hướng dẫn cách thức phân trang trong XML sử dụng C# với Control Repeater/Gridview

Bạn thực hiện dòng code sau:

private void Get_Data()
  {

    String File = Server.MapPath("~/Data/BlogContent.xml");
    DataSet ds = new DataSet();

    ds.ReadXml(File);

    DataView dv = new DataView(ds.Tables[0]);
    dv.Sort = "id DESC";
    DataTable dt = dv.Table;
    ViewState.Add("Mytable", dt);

  }
  private void Bind_Data(int take, int pageSize)
  {
    PagedDataSource page = new PagedDataSource();
    page.AllowCustomPaging = true;
    page.AllowPaging = true;
    DataTable dtv = (DataTable)ViewState["Mytable"];
    DataView dv = new DataView();
    dv = dtv.DefaultView;
    dv.Sort = "id ASC";
    dv.RowFilter = "id>=" + pageSize + " AND " + "id<=" + take;
    page.DataSource = dv;
    page.PageSize = psize;
    Repeater1.DataSource = page;
    Repeater1.DataBind();

    if (!IsPostBack)
    {
      int rowcount = dtv.Rows.Count;
      CreatePagingControl(rowcount);
    }

  } 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML