Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn cách thức sắp xếp trong XML sử dụng C# với Control Repeater/Gridview

Được viết bởi webmaster ngày 24/02/2016 lúc 10:51 PM
Bạn đang làm việc trực tiếp với file xml. Nhưng bạn chưa biết cách sắp xếp trong xml và hiển thị kết quả trên dataset sau đó có thể đưa vào trong data control.
  • 0
  • 6616

Hướng dẫn cách thức sắp xếp trong XML sử dụng C# với Control Repeater/Gridview

Để đọc file xml:
protected void btnReader_Click(object sender, EventArgs e)
{
string myXMLfile = @"E:\jlpt3.xml";
DataSet ds = new DataSet();
// Create new FileStream with which to read the schema.
System.IO.FileStream fsReadXml = new System.IO.FileStream
(myXMLfile, System.IO.FileMode.Open);

ds.ReadXml(fsReadXml);
GridView1.DataSource = ds;
GridView1.DataBind();

fsReadXml.Close();

}

Để sắp xếp file xml
protected void btnArrange_Click(object sender, EventArgs e)
{
string myXMLfile = @"E:\jlpt3.xml";
DataSet ds = new DataSet();
System.IO.FileStream fsReadXml = new System.IO.FileStream
(myXMLfile, System.IO.FileMode.Open);

ds.ReadXml(fsReadXml);
DataView dv = new DataView(ds.Tables[0]);
DataTable dt = dv.Table;

dt.Columns[0].ColumnName = "kana";
dt.Columns[1].ColumnName = "kanji";
dt.Columns[2].ColumnName = "type";
dt.Columns[3].ColumnName = "english";

dv.Sort = dt.Columns[3].ColumnName;

// append "DESC" to the sort field name in order to 
// sort descending
dv.Sort += " DESC";

GridView1.DataSource = dv;
GridView1.DataBind();

fsReadXml.Close();

}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML