Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Tùy Chọn Khởi Động Cùng Windows Cho Ứng Dụng

Được viết bởi webmaster ngày 13/12/2015 lúc 12:37 AM
Chúng ta thường thấy các ứng dụng chuyên nghiệp thường có tùy chọn cho phép ứng dụng khởi động cùng Windows, vậy chúng ta làm điều đó như thế nào.
  • 0
  • 6682

Tùy Chọn Khởi Động Cùng Windows Cho Ứng Dụng

Cơ chế để các ứng dụng được windows gọi start tự động khi mở máy đó là nó sẽ tìm các ứng dụng có đăng ký Startup trong thư mục Run của Registry và khởi động lần lượt các ứng dụng. Vậy để thực hiện việc đăng ký này chúng ta làm như sau.
private void RegisterInStartup(bool isChecked)
        {
            RegistryKey registryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey
                    ("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", true);
 
            if (isChecked)
            {
                // Đăng ký stratup cùng Windows
                registryKey.SetValue("HoverNote", Directory.GetCurrentDirectory() + "\\HoverNote.exe");
            }
            else
            {
                        // Hủy đăng ký
                registryKey.DeleteValue("HoverNote");
            }
        }

Chú ý: Hàm SetValue(string1, string2) nhận hai giá trị

string1: Tên khóa cho một registry, tên này bạn đặt tùy ý và nó sẽ là khóa cho các lần làm việc sau
string2: là đường dẫn bạn muốn Windows gọi để start một cái gì đó (ở đây là file *.exe)
Sau khi đăng ký chúng ta sẽ đọc xem việc đăng ký này có thành công hay không bằng đoạn code sau

private bool CheckStartup()
        {
            bool result;
 
            RegistryKey registryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey
                    ("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", true);
 
              // Nếu key này tồn tại thì việc đăng ký là thành công
            var rg = registryKey.GetValue("HoverNote");
            if (rg != null)
            {
                result = true;
            }
 
            return result;
        }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML