Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Cách lấy URL sau khi rewrite URL trong C#

Được viết bởi webmaster ngày 20/02/2016 lúc 08:06 AM
Khi bạn sử dụng URL rewrite trong C# thì link sẽ hiển thị dạng sau: www.dotnet.edu.vn/TinTuc/Get-URL-After-Rewrite-in-C.aspx
  • 0
  • 8795

Cách lấy URL sau khi rewrite URL trong C#

Giả sử bạn đang sử dụng rewrite URL, và kết hợp đa ngôn ngữ(sau đó load trang nếu nhấn sự kiện đổi ngôn ngữ) thì URL sẽ quay lại ban đầu nếu sử dụng get URL như sau:

Response.Redirect(HttpContext.Current.Request.Url.AbsoluteUri);

Vậy cách nào để vẫn giữ URL Rewrite sau khi load trang?

Khi bạn sử dụng URL rewrite trong C# thì link sẽ hiển thị dạng sau: www.dotnet.edu.vn/TinTuc/Get-URL-After-Rewrite-in-C.aspx

Bạn có thể dễ dạng get mọi thứ bằng cách sử dụng dòng code bên dưới

HttpContext context = HttpContext.Current; 
string value = context.Request.RawUrl;

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Regex để split chuỗi

string[] url = Regex.Split(value, Regex.Escape("/"));

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML