Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Học React Native bài 2: Cài đặt Chocolatey

Được viết bởi webmaster ngày 06/11/2019 lúc 11:00 AM
Cài đặt Chocolatey để tự động cài đặt các môi trường cho React Native
  • 0
  • 5911

Học React Native bài 2: Cài đặt Chocolatey

Câu lệnh cài đặt trên Chocolatey như sau ( chạy CMD với quyền "Run as Administrator"): choco install -y nodejs.install python2 jdk8

Ban đầu sẽ báo lỗi chỗ choco vì bạn chưa cài choco, cách cài như sau, copy đoạn code bên dưới vào để chạy, sau đó chạy đoạn code trên để cài đặt.
react-native-00.JPG

@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

react-native-01.JPG

Hình trên cho thấy cài đặt môi trường thành công

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML