Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Đọc tập tin word trong ASP.NET

Được viết bởi webmaster ngày 27/10/2014 lúc 10:47 PM
Bài viết này hướng dẫn làm cách nào để đọc tập tin word
  • 0
  • 12196

Đọc tập tin word trong ASP.NET

Đây là file word, nội dung sẽ được hiển thị trong Textbox
Sử dụng Reference Microsoft.Office.Interop.Word
 
Code aspx
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Read Word File</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div style="height: 700px;">
<table cellpadding="10" cellspacing="10" width="85%" align="center" style="background: SkyBlue;">
<tr>
<td>
Select Word File To Read #
<asp:FileUpload ID="WordFileToRead" runat="server" Width="500px" />
<asp:Button ID="btnUpload" runat="server" Text="Read File" OnClick="btnUpload_Click" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<asp:TextBox ID="WordFileText" runat="server" Height="400px" Width="100%" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>
Code C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.IO;
using Microsoft.Office;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)
{
WordFileToRead.SaveAs(Server.MapPath(WordFileToRead.FileName));
object filename = Server.MapPath(WordFileToRead.FileName);
Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass AC = new Microsoft.Office.Interop.Word.ApplicationClass();
Microsoft.Office.Interop.Word.Document doc = new Microsoft.Office.Interop.Word.Document();
object readOnly = false;
object isVisible = true;
object missing = System.Reflection.Missing.Value;
try
{
doc = AC.Documents.Open(ref filename, ref missing, ref readOnly, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref missing, ref isVisible, ref isVisible, ref missing, ref missing, ref missing);
WordFileText.Text = doc.Content.Text;
}
catch (Exception ex)
{
}
}
}
 
Chạy ứng dụng và chọn tập tin cần đọc

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML