Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Windows Phone - ListBox Control

Được viết bởi webmaster ngày 21/10/2014 lúc 06:31 PM
Điều khiển thứ năm của chúng ta sẽ là ListBox, dữ liệu của nó được ràng buộc bởi điều khiển. Đó là điều khiển quan trọng có cấu trúc phức tạp.
  • 0
  • 7711

Windows Phone - ListBox Control

Cũng giống như các điều khiển khác, kéo nó từ Toolbox và đặt nó trong grid. Ở đây, chúng ta cần nút bấm và điều khiển TextBlock.
Việc thiết kế sẽ như thế này:
 
<!--List Box-->
<ListBox x:Name="ListBox_1"
HorizontalAlignment="Left"
Height="120"
Margin="10,10.167,0,0"
Grid.Row="4"
VerticalAlignment="Top"
Width="220"
ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Visible">
<ListBoxItem Content="January"/>
<ListBoxItem Content="February"/>
<ListBoxItem Content="March"/>
<ListBoxItem Content="April"/>
<ListBoxItem Content="May"/>
<ListBoxItem Content="June"/>
<ListBoxItem Content="July"/>
<ListBoxItem Content="August"/>
<ListBoxItem Content="September"/>
<ListBoxItem Content="October"/>
<ListBoxItem Content="November"/>
<ListBoxItem Content="December"/>
</ListBox>
<Button Content="Ok"
x:Name="Ok"
Grid.Column="1"
HorizontalAlignment="Left"
Margin="10,0.167,0,0"
Grid.Row="4"
VerticalAlignment="Top"
Width="125"
Click="Ok_Click"/>
<TextBlock x:Name="LB_TextBlock"
HorizontalAlignment="Left"
VerticalAlignment="Top"
Margin="10,53.167,0,0"
TextWrapping="Wrap"
Height="77"
Width="140" />
Ở đây, chúng ta xử lý sự kiện có tên là "Ok_Click", và chúng ta ràng buộc tên tháng trong thẻ bắt đầu và kết thúc của ListBox. Tên của TextBlock là LB_TextBlock. Mã C# sẽ như thế này.
private void Ok_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
string[] month = { "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" };
if (ListBox_1.SelectedValue != null)
{
LB_TextBlock.Text = month[ListBox_1.SelectedIndex];
}
else
{
LB_TextBlock.Text = "Select a item from list.";
}
}
Chúng ta tạo ra mảng chuỗi tên tháng và giá trị chỉ số của mảng là tên của tháng. Đầu tiên chúng ta kiểm tra nếu ListBlock được chọn hay không, nếu item được chọn phù hợp với giá trị của SelectedIndex với mảng giá trị index và nếu không có item được chọn, thì một thông điệp cảnh báo sẽ được hiển thị trong TextBlock.
Chạy ứng dụng, nó sẽ trông giống hệt như thế này:
 
 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML