Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Code lấy thông tin máy tính bằng C# (Tên máy,tài khoản người dùng, phiên bản hệ điều hành, địa chỉ)

Được viết bởi webmaster ngày 11/08/2014 lúc 06:15 PM
Để lấy thông tin cơ bản như tên máy, tài khoản đăng nhập vào máy, phiên bản hệ điều hành ta sử đụng lớp Environment sẵn có để lấy những thông tin đó. Ví dụ: Environment.MachineName để lấy tên máy, Environment.UserName để lấy tài khoản đăng nhập vào máy,...
 • 0
 • 13683
Tải tệp tin: Click ở đây

Code lấy thông tin máy tính bằng C# (Tên máy,tài khoản người dùng, phiên bản hệ điều hành, địa chỉ)

- Để lấy địa chỉ MAC ta sử dụng thêm using System.Net.NetworkInfomation;
Code lấy địa chỉ MAC như sau:

///////////////// 
//Lấy địa chỉ MAC 
////////////////  
string DanhSachMAC = ""; 
NetworkInterface[] DanhSachCardMang = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces(); 
for (int i = 0; i < DanhSachCardMang.Length; i++) 
{ 
  PhysicalAddress DiaChiMAC = DanhSachCardMang[i].GetPhysicalAddress(); 
  DanhSachMAC += DanhSachCardMang[i].Name + " : "; 
  byte[] ByteDiaChi = DiaChiMAC.GetAddressBytes(); 
  for (int j = 0; j < ByteDiaChi.Length; j++) 
  { 
    DanhSachMAC += ByteDiaChi[j].ToString("X2"); 
    if (j != ByteDiaChi.Length - 1) 
    { 
      DanhSachMAC += "-"; 
    } 
  } 
  DanhSachMAC += "\r\n"; 
  txtMAC.Text += DanhSachMAC; 
} 
  
hoặc

///////////////// 
//Lấy địa chỉ MAC 
//////////////// 
int l, i, j=0; 
string MAC; 
while (true) 
{ 
  try 
  { 
    MAC = NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()[j].GetPhysicalAddress().ToString(); //đến đây đã lấy được địa chỉ rồi nhưng chưa có dấu phân cách 
    l = MAC.Length - 1; 
    for (i = 0; i <= l; i++) 
    { 
      if (i % 2 == 0 && i != 0) txtMAC.Text += "-"; 
      txtMAC.Text += MAC[i]; 
    } 
    j++; 
    txtMAC.Text += "\r\n"; 
  } 
  catch 
  { 
    break;//Hết địa chỉ MAC rồi thì ngắt vòng lặp 
  } 
} 
Với cách 2 chạy lâu hơn rất nhiều :) khuyến cáo không nên dùng.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML