Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thiết lập vị trí hiển thị calendarextender

Được viết bởi webmaster ngày 02/05/2017 lúc 05:12 PM
Vấn đề này sử dụng đoạn javascript để thiết lập vị trí cần hiển thị
  • 0
  • 2225

Thiết lập vị trí hiển thị calendarextender


Đoạn script sau dùng để định vị vị trí hiển thị:
<script type="text/javascript" language="javascript">
 
        function onCalendarShown(sender, args) {
 
            // Get Image that was clicked to open calendar
            var calendarImage = $get('<%=imgCalendar.ClientID %>');
 
            // Set new calendar position
            sender._popupDiv.parentElement.style.top = calendarImage.offsetTop + calendarImage.height + 'px';
            sender._popupDiv.parentElement.style.left = calendarImage.offsetLeft + 'px';
 
        }
        
    </script>

<asp:scriptmanager id="ScriptManager1" runat="server">
    </asp:scriptmanager>
    <asp:textbox id="txtDate" runat="server" />
    <asp:image id="imgCalendar" runat="server" imageurl="~/Images/calendar.png" />
    <cc1:calendarextender id="CalendarExtender1"  runat="server" targetcontrolid="txtDate"
        PopupButtonID="imgCalendar"  önClientShown="onCalendarShown" />
</cc1:calendarextender>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML