Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Tìm hiểu Kiểu enum

Được viết bởi QuangIT ngày 09/01/2013 lúc 04:57 PM
Kiểu enum là một kiểu dữ liệu đặc biệt được dùng để định nghĩa một quan hệ thứ tự cho một tập hợp hữu hạn các tên.
  • 0
  • 10548

Tìm hiểu Kiểu enum

enum Wiki {Arisa, Bluesman, VietBio, Trung, Quang, Minh};
Để khai báo biến wikimember có kiểu enum dùng câu lệnh:

enum wikimember;

Các giá trị (hiểu ngầm) của các kí hiệu Arisa, Bluesman, VietBio, Trung, Quang, Minh theo mặc định sẽ tương ứng với 0, 1, 2, 3, 4, 5. Các câu lệnh cách viết sau đây là có hiệu lực:

member = Minh;
if (member == VietBio) { do_some_commands }
for (member=Arisa; member <= Trung; member++) { do_some_commands }

Như vậy, theo mặc định, các tên của một enum được xem là các hằng số từ 0 tăng dần cho đến tên cuối cùng.
Tuy nhiên, C không loại trừ khả năng xếp lại giá trị của một kiểu enum theo cách riêng:

enum reordert={duck,cat=10, mouse =50, elephant =1000, lion, virus};

Trong thí dụ trên thì duck có giá trị tương ứng là 0, cat là 10, …, elephant là 1000, còn lion tương ứng với giá trị 1001 và virus tương ứng với 1002.
Một trong những ứng dụng chính của kiểu này là để tăng cường khả năng đọc mã được dễ hiểu hay phù hợp hơn.

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML