Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Hướng dẫn xây dựng website: Viết store procedure phần 1

Được viết bởi QuangIT ngày 13/08/2012 lúc 07:29 PM
Tiếp theo chúng ta sẽ viết các store procedure cho bảng TB_Category
  • 0
  • 11243

Hướng dẫn xây dựng website: Viết store procedure phần 1

Tiếp theo chúng ta sẽ viết các store procedure cho bảng TB_Category
1. Store procedure thêm, sửa, xóa một chuyên mục
Thường bạn viết các PROC để xử lý các hành động thêm, sửa, xóa một bản ghi bạn tách ra làm 3 PROC, Ở đây mính sẽ viết PROC spTB_Category_Edit để thực hiện cả 3 hành động trên


-- Bạn hãy tạo cho mình thói quen viết PROC theo quy tắc, ở đây mình luôn viết sp sau đó đến tên bảng ...
-- Create by webmaster@hmweb.com.vn
CREATE PROC [dbo].[spTB_Category_Edit]
@Action int, 
@CateID int, 
@ParentID int, 
@CateName nvarchar(250), 
@Link nvarchar(250), 
@Target nvarchar(20), 
@Active int
AS
BEGIN
      -- Nếu @Action=0 --> Xóa chuyên mục theo @CateID
      IF @Action=0
            BEGIN
                  DELETE FROM TB_Category WHERE CateID=@CateID
            END
      -- Nếu Nếu @Action=1 --> Thêm mới hoặc sửa Chuyên mục
      ELSE
            IF @Action=1
                  IF @ParentID = 0  SET @ParentID = NULL
                  BEGIN
                        --Nếu @CateID=0 --> Thêm mới chuyên mục
                        INSERT INTO
                              TB_Category
                              (
                                    ParentID,
                                    CateName,
                                    Link,
                                    Target,
                                    Active
                              )
                              VALUES
                              (
                                    @ParentID,
                                    @CateName,
                                    @Link,
                                    @Target,
                                    @Active
                              )
                        -- Cập nhật định dạng cho chuyên mục vừa thêm
                        -- Nếu lệnh thêm ở trên không xảy ra lỗi
                        IF @@ERROR=0
                              BEGIN
                                    DECLARE @CssClass nvarchar(50)
                                    DECLARE @Decen int
                                    SELECT @Decen =Decen FROM TB_Category WHERECateID=(SELECT MAX(CateID) FROM TB_Category)
                                    IF @Decen IS NULL SET @Decen=0
                                    if @Decen =0  SET @CssClass='MenuLevel_1'
                                    if @Decen =1  SET @CssClass='MenuLevel_2'
                                    if @Decen =2  SET @CssClass='MenuLevel_3'
                                    if @Decen =3  SET @CssClass='MenuLevel_4'
                                    if @Decen =4  SET @CssClass='MenuLevel_5'
                                    UPDATE TB_Category
                                    SET CssClass =  @CssClass  WHERE CateID=(SELECT MAX(CateID) FROM TB_Category)
                              END
                  END
                  -- Nếu @CateID>0 --> Cập nhật Category Theo CateID
                  IF @CateID>0
                  BEGIN
                        UPDATE TB_Category
                        SET
                               
                              ParentID = @ParentID,
                              CateName = @CateName,
                              Link = @Link,
                              Target = @Target,
                              Active = @Active
                        WHERE CateID=@CateID
                        IF @@ERROR=0
                        BEGIN
                              DECLARE @CssClass1 nvarchar(50)
                              DECLARE @Decen1 int
                              SELECT @Decen1 =Decen FROM TB_Category WHERECateID=@CateID
                              IF @Decen1 IS NULL SET @Decen1=0
                             
                              if @Decen1 =0  SET @CssClass1='MenuLevel_1'
                              if @Decen1 =1  SET @CssClass1='MenuLevel_2'
                              if @Decen1 =2  SET @CssClass1='MenuLevel_3'
                              if @Decen1 =3  SET @CssClass1='MenuLevel_4'
                              if @Decen1 =4  SET @CssClass1='MenuLevel_5'
                              UPDATE TB_Category
                              SET CssClass =  @CssClass1  WHERE CateID=@CateID
                        END
                  END
END
Trong Proc này ta sẽ thấy hành động 
Nếu @Action=0 thì thực hiện việc xóa theo CateID
Nếu @Action=1 (Hoặc bạn có thể để Else vậy là đủ nếu trong điều kiện Else không có nhiều điều kiện khác) thì phụ thuộc vào @CateID. Nếu @CateID=0 thì Thêm mới, Nếu @CateID>0 thì cập nhật theo CateID
-- Các trường Decen và Depth đã được tự động xử lý trong Trigger trong bài trước
-- Trường CssClass cũng sẽ được cập nhật tự động trong PROC này, và trong Project của bạn cũng cần viết các MenuLevel tương ứng để hiển thị trên website

2. Store procedure Select TB_Category theo dạng cây chuyên mục

-- Create by webmaster@hmweb.com.vn 
CREATE PROCEDURE [dbo].[spTB_Category_GetTree]
@CateID int
AS
BEGIN
      IF @CateID =0
            BEGIN
                    SELECT
                    CateID,
                    ParentID,
                        CASE  Decen
                        WHEN 0 THEN CateName
                        WHEN 1 THEN ':: '+ CateName
                        WHEN 2 THEN ':: -- '+ CateName
                        WHEN 3 THEN ':: -- .. ' + CateName
                        WHEN 4 THEN ':: -- .. .. ' +CateName
                        WHEN 5 THEN ':: -- .. .. .. ' +CateName
                        END AS CateName,
                        Decen,
                        Depth,
                        Link,
                        Target,
                        CssClass, Active
                          FROM TB_Category
                        ORDER BY Depth ASC
            END
       ELSE
            BEGIN
                        SELECT CateID, ParentID,
                        CASE  Decen
                        WHEN 0 THEN CateName
                        WHEN 1 THEN ':: '+ CateName
                        WHEN 2 THEN ':: -- '+ CateName
                        WHEN 3 THEN ':: -- .. ' + CateName
                        WHEN 4 THEN ':: -- .. .. ' +CateName
                        WHEN 5 THEN ':: -- .. .. .. ' +CateName
                        END AS CateName,
                        Decen,
                        Depth,
                        Link,
                        Target,
                        CssClass,
                        Active
                          FROM TB_Category
                        WHERE Depth LIKE (SELECT Depth FROM TB_Category WHERETB_Category.CateID=@CateID) + '%'
                        ORDER BY Depth asc 
            END
END
Trong store trên Mình hiển thị đến Menu cấp 5. Nếu ứng dụng của bạn có nhiều cấp hơn 5 thì bạn có thể sửa theo yêu cầu 
Đề xem toàn bộ tree chuyên mục của bạn bạn dùng lệnh sau EXEC spTB_Category @CateID=0 -->Kết quả như sau (Demo)
Để hiển thị cây của chuyên mục thể thao bạn dùng lệnh EXEC spTB_Category_GetTree 5  --> Kết quả như sau:
3. Store procedure  xóa SubTree
Thủ tục sau sẽ xóa toàn bộ một chuyên mục và tất cả cấp "con"  của nó (Xóa SubTree). Bạn viết thủ tục như sau:
-- ================================
-- Author:  webmaster@hmweb.com.vn
-- ================================
CREATE PROCEDURE [dbo].[spTB_ChuyenMuc_DeleteNode]
@CateID int
AS
BEGIN
      DELETE FROM TB_Category
      WHERE Depth LIKE (
      SELECT Depth FROM TB_Category WHERE CateID = @CateID
      ) + '%'
END
--Lưu ý là khi bạn xóa chuyên muc hoặc Subtree bạn cần chắc chắn muốn xóa và cần xóa hế quan hệ dữ liệu

Bạn đọc tiếp bài: Viết store procedure phần 2

Nguồn bài viết: hmweb

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML