Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Quan hệ C# và Database: Stored Procedure

Được viết bởi QuangIT ngày 13/08/2012 lúc 07:21 PM
Trong những bài trước của loạt bài Quan hệ C# và Database mình đã giới thiệu về cách thực hiện kết nối C# với SQL server, SqlCommand, và DataReaders và Dataset, ưu và khuyết điềm của chúng. Trong bài tiếp theo này mình sẽ giới thiệu về Store Procedure - một phần khá quan trong trong lập trình với cơ sở dữ liệu
 • 0
 • 16779

Quan hệ C# và Database: Stored Procedure

Trong những bài trước của loạt bài Quan hệ C# và Database mình đã giới thiệu về cách thực hiện kết nối C# với SQL serverSqlCommand, và DataReaders và Dataset, ưu và khuyết điềm của chúng. Trong bài tiếp theo này mình sẽ giới thiệu về Store Procedure - một phần khá quan trong trong lập trình với cơ sở dữ liệu

Stored Procedure (SP) là gì ?
Stored Procedure (Thủ tục lưu trữ) là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm với những khả năng sau:
 • Các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR) có thể được sử dụng trong thủ tục.
 • Bên trong thủ tục lưu trữ có thể sử dụng các biến như trong ngôn ngữ lập trình nhằm lưu giữ các giá trị tính toán được, các giá trị được truy xuất được từ cơ sở dữ liệu.
 • Một tập các câu lệnh SQL được kết hợp lại với nhau thành một khối lệnh bên trong một thủ tục. Một thủ tục có thể nhận các tham số truyền vào cũng như có thể trả về các giá trị thông qua các tham số (như trong các ngôn ngữ lập trình). Khi một thủ tục lưu trữ đã được định nghĩa, nó có thể được gọi thông qua tên thủ tục, nhận các tham số truyền vào, thực thi các câu lệnh SQL bên trong thủ tục và có thể trả về các giá trị sau khi thực hiện xong.
Lợi ích khi sử dụng SP
 • Khả năng module hoá: Bạn có thể tạo một SP một lần và tái sử dụng nó bao nhiêu lần tùy thích trong chương trình của bạn. Điều này làm tăng khả năng bảo trì ứng dụng của bạn và cho phép các ứng dụng truy cập vào các cơ sở dữ liệu trong một cách thức thống nhất và tối ưu hóa.
 • Đơn giản hoá các thao tác trên cơ sở dữ liệu nhờ vào khả năng module hoá các thao tác này.
 • Thủ tục lưu trữ được phân tích, tối ưu khi tạo ra nên việc thực thi chúng nhanh hơn nhiều so với việc phải thực hiện một tập rời rạc các câu lệnh SQL tương đương theo cách thông thường.
 • Thủ tục lưu trữ cho phép chúng ta thực hiện cùng một yêu cầu bằng một câu lệnh đơn giản thay vì phải sử dụng nhiều dòng lệnh SQL. Điều này sẽ làm giảm thiểu sự lưu thông trên mạng.
 • Thay vì cấp phát quyền trực tiếp cho người sử dụng trên các câu lệnh SQL và trên các đối tượng cơ sở dữ liệu, ta có thể cấp phát quyền cho người sử dụng thông qua các thủ tục lưu trữ, nhờ đó tăng khả năng bảo mật đối với hệ thống.
 • SP có thể được gọi từ các chương trình phía client hoặc từ các SP khác do đó SP được ưa chuộng trong lập trình CSDL, đặc biệt là trong các ứng dụng theo mô hình N-tier và các Web services.
Tạo thủ tục lưu trữ
Thủ tục lưu trữ được tạo bởi câu lệnh CREATE PROCEDURE với cú pháp như sau:

CREATE PROCEDURE Tên_thủ_tục [(Danh_sách_tham_số)]
[WITH RECOMPILE  |  ENCRYPTION  |  RECOMPILEENCRYPTION] 
AS
     Các_câu_lệnh_của_thủ_tục

Trong đó:
- Tên_thủ_tục: Tên của thủ tục cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc định danh và không được vượt quá 128 ký tự.
- Danh_sách_tham_số: Các tham số của thủ tục được khai báo ngay sau tên thủ tục và nếu thủ tục có nhiều tham số thì các khai báo phân cách nhau bởi dấu phẩy. Khai báo của mỗi một tham số tối thiểu phải bao gồm hai phần: Tên tham số được bắt đầu bởi dấu @Kiểu dữ liệu của tham số
-  RECOMPILE: Thông thường, thủ tục sẽ được phân tích, tối ưu và dịch sẵn ở lần gọi đầu tiên. Nếu tuỳ chọn WITH RECOMPILE được chỉ định, thủ tục sẽ được dịch lại mỗi khi được gọi.
- ENCRYPTION: Thủ tục sẽ được mã hoá nếu tuỳ chọn WITH ENCRYPTION được chỉ định. Nếu thủ tục đã được mã hoá, ta không thể xem được nội dung của thủ tục.
Các_câu_lệnh_của_thủ_tục: Tập hợp các câu lệnh sử dụng trong nội dung thủ tục. Các câu lệnh này có thể đặt trong cặp từ khoá BEGIN...END hoặc có thể không
+ Để thực thi một thủ tục ta thực hiện: Execute Ten_Store_Procedure Danh_sách_các_tham_số (Hoặc EXEC  Ten_Store_Procedure Danh_sách_các_tham_số)
+ Để chỉnh sửa một Stored Procedure có sẵn: sử dụng lệnh Alter Procedure
+ Để xóa một Stored Procedure: sử dụng lệnh Drop Procedure  Ten_Store_Procedure 
+ Để đổi tên một Stored Procedure ta dùng lệnh: sp_rename ‘tên_sp_cũ’ ‘tên_sp_mới’
+ Để xem nội dung Stored Procedure ta dùng sp_helptext tên_sp


Ví dụ 1: Tạo Store Procedure không có tham số
Trong định nghĩa chúng ta có [(Danh_sách_tham_số)] Nhưng đôi khi Store có thể không có Danh sách các tham số. Bạn tham khảo ví dụ sau
CREATE PROCEDURE spCategories_GetCate_ViDu1
AS
BEGIN
 SELECT c.CategoryID, 
 c.CategoryName, 
 c.Description 
 FROM Categories c
END
Trong ví dụ trên mình đã tạo một SP là spCategories_GetCate để truy vấn các trường CategoryID, CategoryName, Description của bảng Categories, Bạn có thể chú ý đến cách đặt tên tuy tên của SP là tùy chọn nhưng Theo mình để cho dễ kiểm soát khi Database của bạn lớn Bạn nên đặt cho mình một quy tắc đặt tên cho SP. Mình thường đặt là spTênBảng_ChứcnăngcủaSP vì khi database của bạn có thể sẽ có rất nhiều bảng và rất nhiều store nêu không theo quy tắc khi cần Alter một SP bạn sẽ khó tìm SP đó. (Trong SQL server có hỗ trợ chức năng Filter - Phải chuột vào Store Procedure/Filter/Filter setting sau đó nhập từ khóa cần Filter)

Ví dụ 2: Tạo Store Procedure  có tham số đầu vào.
Trong ví dụ sau ta sẽ tạo 1 SP có tham số đầu vào và truy vấn theo điều kiện của tham số
CREATE PROCEDURE spCategories_GetCate_ViDu2
@CategoryID int
AS
BEGIN
 IF @CategoryID>0
 SELECT c.CategoryID, 
  c.CategoryName, 
  c.Description 
 FROM Categories c 
 WHERE c.CategoryID=@CategoryID
 ELSE
 SELECT c.CategoryID, 
  c.CategoryName, 
  c.Description 
 FROM Categories c 
 ORDER BY c.CategoryID DESC 
END
Trong ví dụ trên bạn thấy có tham số đầu vào là @CategoryID khi @CategoryID =0 thì sẽ truy vấn All Còn khi @CategoryID >0 thì truy vấn theo @CategoryID
Đây cũng thêm một cách mà mình hay dùng để giảm bớt số lượng SP trong database. (Thường thì bạn sẽ phải viết 2 SP một là Select One - @CategoryID >0, 2 là Select All @CategoryID =0). Bạn thấy rằng trong SP trên mình có sử dụng cấu trúc điều khiển IF. Bạn có thể thấy là SQL cũng có thể lập trình và có thể nó sẽ mang lại nhiều lợi ích khi lập trình trên SQL. Tham khảo thêm bài viết sau: Hướng dẫn xây dựng website

Ví dụ 3: Store Procedure có tham số đầu vào - thực hiện Insert, Delete, Update.
Trong Store Procedure sau mình sẽ minh họa việc tạo một SP để thực hiện Thêm, Sửa, Xóa một bản ghi phụ thuộc vào điều kiện của tham số:
CREATE PROCEDURE spCategories_Edit_ViDu3
@Action int,
@CategoryID int, 
@CategoryName nvarchar(50), 
@Description nvarchar(400), 
@Picture image 
AS
BEGIN
IF @Action=0
 DELETE FROM Categories 
 WHERE CategoryID=@CategoryID
ELSE
 BEGIN
 IF @CategoryID=0
 INSERT INTO Categories(
  [CategoryName], 
  [Description], 
  [Picture])
  VALUES (
  @CategoryName,
  @Description,
  @Picture 
  )
 ELSE
  UPDATE Categories
  SET
  CategoryName = @CategoryName,
  Description = @Description,
  Picture = @Picture
  WHERE CategoryID=@CategoryID
 END
END
 Trong ví dụ trên bạn thấy mình sử dụng 1 Store để thực hiện 3 hành động thêm, sửa, xóa một bản ghi trong bảng Categorys. Cũng là một cách mình muốn giới thiệu để giảm bớt số lượng SP trong cơ sở dữ liệu của bạn.
Ví dụ 4: Store Procedure có tham số đầu vào, Tham số đầu ra và trả về giá trị
CREATE PROCEDURE spCategories_Edit_ViDu4
@Action int,
@CategoryID int, 
@CategoryName nvarchar(50), 
@Description nvarchar(400), 
@Picture image,
@error nvarchar(1000) output 
AS
BEGIN TRAN 
IF @Action=0
 BEGIN
 DELETE FROM Categories 
 WHERE CategoryID=@CategoryID
 IF @@ERROR<>0
 BEGIN
  SET @error = N'Lỗi: Chưa xóa được'
  IF @@TRANCOUNT>0
  ROLLBACK tran
  GOTO Error
 END
 ELSE
  SET @error = N'Đã xóa bản ghi'
 END
 
ELSE
 IF @CategoryID=0
 BEGIN
 INSERT INTO Categories(
 [CategoryName],[Description],[Picture])
 VALUES (
 @CategoryName,@Description,@Picture 
 )
 IF @@ERROR<>0
 BEGIN
  SET @error = N'Lỗi: Lỗi khi thêm dữ liệu'
  IF @@TRANCOUNT>0
  ROLLBACK tran
  GOTO Error
 END
 ELSE
  SET @error = N'Đã thêm mới bản ghi'
 END
 ELSE
 BEGIN
  UPDATE Categories
  SET
  [CategoryName] = @CategoryName,
  [Description] = @Description,
  [Picture] = @Picture
  WHERE CategoryID=@CategoryID
  IF @@ERROR<>0
  BEGIN
  SET @error = N'Lỗi: Lỗi khi cập nhật dữ liệu'
  IF @@TRANCOUNT>0
   ROLLBACK tran
  GOTO Error
  END 
  ELSE
  SET @error = N'Đã cập nhật dữ liệu'
 END
 RETURN @error -- Select @error as ThongBao

COMMIT TRAN 
Error:
Bạn để ý thấy rằng trong khi thực hiện SP trên thì ở trường hợp nào bạn cũng sẽ nhận được giá trị trả về tương ứng thông báo cho bạn biết trạng thái thực thi. Bạn cũng nên lưu ý sử dụng biên Output trong SP và dùng cách dùng ROLLBACK tran. Khi trong SP của bạn thực hiện nhiều hành động (Có thể là thực hiện Edit dữ liệu nhiều bảng khác nhau trong 1 SP khi đã thực hiện được 1 lệnh nào đó và đến lệnh tiếp theo xảy ra lỗi khi đó nếu  bạn không dùng dùng ROLLBACK thì sẽ xảy ra sai dữ liệu mà lại khó tím lỗi). Tham khảo thêm bài viết: Những thói quen tốt khi viết câu lệnh SQL. Trong những bài viết sau của loạt bài hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu cách dùng C# để thực thi một Store Procedure

Trên đây mình giới thiệu qua về Store Procedure, hy vọng qua đây bạn đã hiểu hơn về SP và biết cách tạo SP cho Database của bạn. Trong bào viết sau của loạt bài này mình sẽ giới thiệu về Function và Trigger trong SQL server. Tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn xây dựng website: Xây dựng cơ sở dữ liệu - TRIGGER
Một số tài liệu cho bạn tham khảo:
1. Lập trình cơ sở dữ liệu SQL server
2. Câu lệnh truy vấn SQL server
3. Giáo trình thực hành SQL server

Nguồn bài viết: hmweb

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML