Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Truyền nhiều đối số thông qua CommandArgument of Button trong Asp.net

Được viết bởi webmaster ngày 09/07/2021 lúc 02:06 PM
Tôi có chế độ xem lưới với nhiều hàng, mỗi hàng có nút Cập nhật Quyền hạn và tôi cần chuyển 2 giá trị khi có ai đó nhấp vào nút Cấp quyền. Ngoài việc đóng gói các đối số bên trong CommandArgument được phân tách bằng dấu phẩy, làm thế nào tôi có thể thông qua nhiều đối số?
  • 0
  • 3854

Truyền nhiều đối số thông qua CommandArgument of Button trong Asp.net

Tôi có chế độ xem lưới với nhiều hàng, mỗi hàng có nút Cập nhật Quyền hạn và tôi cần chuyển 2 giá trị khi có ai đó nhấp vào nút Cấp quyền. Ngoài việc đóng gói các đối số bên trong CommandArgument được phân tách bằng dấu phẩy, làm thế nào tôi có thể thông qua nhiều đối số?

Cap-Quyen-Han.jpg

Bạn có thể truyền các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy làm đối số lệnh và sau đó tách chuỗi và sử dụng nó.
<asp:ImageButton runat="server" ID="cmdKichHoat" CausesValidation="False" CommandName="KichHoat" CommandArgument='<%# Eval("MaQuyenHan") +","+Eval("MaThanhVien") %>' ImageUrl='<%# getImageIConDH(Eval("MaThanhVien"),Eval("MaQuyenHan")) %>' ToolTip="Click để xử lý"></asp:ImageButton>&nbsp;<%# getTenQuyenHan(Eval("TenQuyenHan"))%>
Ở phía máy chủ
protected void rpQuyenHan_OnItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
string[] arg = new string[2];
arg = e.CommandArgument.ToString().Split(',');
string maQuyenHan = arg[0];
string maThanhVien = arg[1];
...
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML