Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Trả về danh sách các tệp tin trong thư mục

Được viết bởi webmaster ngày 07/06/2021 lúc 01:27 PM
Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn tạo chương trình C# in danh sách tất cả các tệp từ thư mục cụ thể với tên tệp.
 • 0
 • 3938

Trả về danh sách các tệp tin trong thư mục

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn tạo chương trình C# in danh sách tất cả các tệp từ thư mục cụ thể với tên tệp.
using System; 
using System.IO; 
 
namespace GetFileFromDirectory 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      DirectoryInfo d = new DirectoryInfo(@"E:\Movies");  
      FileInfo[] Files = d.GetFiles(); 
      Console.WriteLine("Files in this directory."); 
      Console.WriteLine("---------------------------------------------------------------------------------------"); 
      foreach (FileInfo file in Files) 
      {         
        Console.WriteLine("File Name : {0}" , file.Name); 
      } 
      Console.ReadKey(); 
    } 
  } 
} 

Giải thích
 • Trong đoạn mã trên, chúng ta nhận được thông tin thư mục bằng cách bỏ qua đường dẫn thư mục của chúng ta trong DirectoryInfo Constructor.
 • Sau đó, tạo một mảng FileInfo và lấy tất cả các tệp có trong thư mục bằng biến d.
 • Sau đó, lặp lại mảng FileInfo đó và in tên tệp lần lượt.
get-file-list.png

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML