Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sự kiện điều khiển ActiveTabChanged trong Control tab ajax

Được viết bởi QuangIT ngày 26/07/2013 lúc 11:16 AM
Tôi có TabContainer với 3 TabPanel, giờ tôi muốn click 1 TabPanel nào đó, nó sẽ điều hướng sang sang khác. Ở đây Tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng sự kiện ActiveTabChanged với thuộc tính AutoPostBack="true" đối với Tab Tôi cần điều hướng.
 • 0
 • 5997

Sự kiện điều khiển ActiveTabChanged trong Control tab ajax

Tôi có TabContainer với 3 TabPanel, giờ tôi muốn click 1 TabPanel nào đó, nó sẽ điều hướng sang sang khác. Ở đây Tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng sự kiện ActiveTabChanged với thuộc tính AutoPostBack="true" đối với Tab Tôi cần điều hướng.

<asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server">
       </asp:ToolkitScriptManager>
       <asp:TabContainer ID="TabContainer1" runat="server" Width="600" ActiveTabIndex="0"
           OnActiveTabChanged="TabContainer1_ActiveTabChanged" AutoPostBack="true" OnClientActiveTabChanged="changeTab">
           <asp:TabPanel ID="TabPanel1" runat="server">
               <HeaderTemplate>
                   Personal Details</HeaderTemplate>
               <ContentTemplate>
                   <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="First Name"></asp:Label>
                   <asp:TextBox ID="txtFName" runat="server"></asp:TextBox><br />
                   <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Surname"></asp:Label>
                   <asp:TextBox ID="txtLName" runat="server"></asp:TextBox><br />
                   <asp:Button ID="btnPersonal" runat="server" Text="Save" OnClick="btnPersonal_Click" /><br />
                   <asp:Label ID="lblTabId1" runat="server"></asp:Label>
               </ContentTemplate>
           </asp:TabPanel>
           <asp:TabPanel ID="TabPanel2" runat="server">
               <HeaderTemplate>
                   Educational Details
               </HeaderTemplate>
               <ContentTemplate>
                   <asp:Label ID="lblQualification" runat="server" Text="Qualification"></asp:Label>
                   <asp:TextBox ID="txtQualification" runat="server"></asp:TextBox><br />
                   <asp:Label ID="lblCollege" runat="server" Text="College"></asp:Label>
                   <asp:TextBox ID="txtCollege" runat="server"></asp:TextBox><br />
                   <asp:Button ID="btnQualification" runat="server" Text="Save" /><br />
                   <asp:Label ID="lblTabId2" runat="server"></asp:Label>
               </ContentTemplate>
           </asp:TabPanel>
           <asp:TabPanel ID="TabPanel3" runat="server">
               <HeaderTemplate>
                   Professional Details
               </HeaderTemplate>
               <ContentTemplate>
                   <asp:Label ID="lblCompany" runat="server" Text="Comapny"></asp:Label>
                   <asp:TextBox ID="txtCompany" runat="server"></asp:TextBox><br />
                   <asp:Label ID="lblLocation" runat="server" Text="Location"></asp:Label>
                   <asp:TextBox ID="txtLocation" runat="server"></asp:TextBox>
                   <br />
                   <asp:Button ID="btnProfessional" runat="server" Text="Save" /><br />
                   <asp:Label ID="lblTabId3" runat="server"></asp:Label>
               </ContentTemplate>
           </asp:TabPanel>
       </asp:TabContainer>

Sự kiện như sau:
protected void TabContainer1_ActiveTabChanged(object sender, EventArgs e)
  {

    if (TabContainer1.ActiveTabIndex == 1)
      Response.Redirect("http://dotnet.vn");
  }

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML