Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi: The name 'ClientScript' does not exist in the current context

Được viết bởi QuangIT ngày 26/07/2013 lúc 10:32 AM
Tôi có một javascript behindcode. Nó sử dụng để hiển thị một hộp thoại javascript. Tuy nhiên, nó báo lỗi chỗ này The name 'ClientScript' does not exist in the current context
 • 0
 • 8410

Lỗi: The name 'ClientScript' does not exist in the current context

Tôi có một javascript behindcode. Nó sử dụng để hiển thị một hộp thoại javascript.

Tuy nhiên, nó báo lỗi chỗ này
The name 'ClientScript' does not exist in the current context

Mã này được đặt bên trong masterpage. Tôi cũng đã sử dụng mã chính xác cùng một lúc aspx khác, và nó làm việc tốt..

Đây là mã của tôi:
  protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string message = "Order Placed Successfully.";
    System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();
    sb.Append("<script type = 'text/javascript'>");
    sb.Append("window.onload=function(){");
    sb.Append("alert('");
    sb.Append(message);
    sb.Append("')};");
    sb.Append("</script>");
    ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "alert", sb.ToString()); string script = "alert('abc');";

  } 
Vấn đề này do sai lớp thừa kế, để khắc phục lỗi này, chỉ việc sửa thành Page.ClientScript... là OK.

Để hiểu hơn về nó, ban nên xem qua tài liệu về ScripManager Class 

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML