Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng Control Calender với Holiday List trong ASP.Net

Được viết bởi webmaster ngày 25/06/2013 lúc 12:17 PM
Sử dụng Control Calender với Holiday List trong ASP.Net
 • 0
 • 7139

Sử dụng Control Calender với Holiday List trong ASP.Net

calendarHoliday.jpg

Thực hiện các bước sau để làm được như hình trên

Bước 1: Add Control Calendar vào Webpage
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title>Calendar Holiday - DOTNET GROUP</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <div>
      <asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" Height="444px" Width="100%" OnDayRender="Calendar1_DayRender"
        OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged" OnVisibleMonthChanged="Calendar1_VisibleMonthChanged"
        DayNameFormat="Full" ForeColor="#000099" NextMonthText="">
        <DayHeaderStyle BackColor="#666699" ForeColor="Maroon" />
        <DayStyle BackColor="#CCCCCC" Font-Bold="True" Font-Italic="False" ForeColor="#000066" />
        <SelectedDayStyle BackColor="#9999FF" Font-Bold="True" ForeColor="Maroon" />
        <WeekendDayStyle BackColor="#999966" Font-Bold="True" ForeColor="#990000" />
      </asp:Calendar>
      <asp:Label ID="LabelAction" runat="server"></asp:Label>
    </div>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
Bước 2: Viết đoạn Code này vào CS
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Collections;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
  Hashtable HolidayList;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    HolidayList = Getholiday();
    Calendar1.Caption = "Calender - Author: DOTNET GROUP";
    Calendar1.FirstDayOfWeek = FirstDayOfWeek.Monday;
    Calendar1.NextPrevFormat = NextPrevFormat.FullMonth;
    Calendar1.TitleFormat = TitleFormat.Month;
    Calendar1.ShowGridLines = true;
    Calendar1.DayStyle.Height = new Unit(50);
    Calendar1.DayStyle.Width = new Unit(150);
    Calendar1.DayStyle.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;
    Calendar1.DayStyle.VerticalAlign = VerticalAlign.Middle;
  }

  private Hashtable Getholiday()
  {
    Hashtable holiday = new Hashtable();
    holiday["1/1/2013"] = "New Year";
    holiday["1/5/2013"] = "Guru Govind Singh Jayanti";
    holiday["1/8/2013"] = "Muharam (Al Hijra)";
    holiday["1/14/2013"] = "Pongal";
    holiday["1/26/2013"] = "Republic Day";
    holiday["2/23/2013"] = "Maha Shivaratri";
    holiday["3/10/2013"] = "Milad un Nabi (Birthday of the Prophet";
    holiday["3/21/2013"] = "Holi";
    holiday["3/21/2013"] = "Telugu New Year";
    holiday["4/3/2013"] = "Ram Navmi";
    holiday["4/7/2013"] = "Mahavir Jayanti";
    holiday["4/10/2013"] = "Good Friday";
    holiday["4/12/2013"] = "Easter";
    holiday["4/14/2013"] = "Tamil New Year and Dr Ambedkar Birth Day";
    holiday["5/1/2013"] = "May Day";
    holiday["5/9/2013"] = "Buddha Jayanti and Buddha Purnima";
    holiday["6/24/2013"] = "Rath yatra";
    holiday["8/13/2013"] = "Krishna Jayanthi";
    holiday["8/14/2013"] = "Janmashtami";
    holiday["8/15/2013"] = "Independence Day";
    holiday["8/19/2013"] = "Parsi New Year";
    holiday["8/23/2013"] = "Vinayaka Chaturthi";
    holiday["9/2/2013"] = "Onam";
    holiday["9/5/2013"] = "Teachers Day";
    holiday["9/21/2013"] = "Ramzan";
    holiday["9/27/2013"] = "Ayutha Pooja";
    holiday["9/28/2013"] = "Vijaya Dasami (Dusherra)";
    holiday["10/2/2013"] = "Gandhi Jayanti";
    holiday["10/17/2013"] = "Diwali & Govardhan Puja";
    holiday["10/19/2013"] = "Bhaidooj";
    holiday["11/2/2013"] = "Guru Nanak Jayanti";
    holiday["11/14/2013"] = "Children's Day";
    holiday["11/28/2013"] = "Bakrid";
    holiday["12/25/2013"] = "Christmas";
    holiday["12/28/2013"] = "Muharram";
    return holiday;
  }
  protected void Calendar1_DayRender(object sender, DayRenderEventArgs e)
  {
    if (HolidayList[e.Day.Date.ToShortDateString()] != null)
    {
      Literal literal1 = new Literal();
      literal1.Text = "<br/>";
      e.Cell.Controls.Add(literal1);
      Label label1 = new Label();
      label1.Text = (string)HolidayList[e.Day.Date.ToShortDateString()];
      label1.Font.Size = new FontUnit(FontSize.Small);
      e.Cell.Controls.Add(label1);
    }
  }
  protected void Calendar1_VisibleMonthChanged(object sender, MonthChangedEventArgs e)
  {
    LabelAction.Text = "Month changed to :" + e.NewDate.ToShortDateString();
  }
  protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    LabelAction.Text = "Date changed to :" + Calendar1.SelectedDate.ToShortDateString();
  }
}
Bước 3: Chạy xem


Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML