Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng AJAX Accordion Menu nâng cao

Được viết bởi webmaster ngày 26/05/2015 lúc 11:47 PM
Bằng việc sử dụng Sitemap kết hợp với AJAX Accordion Menu để làm multi menu
 • 0
 • 6858

Sử dụng AJAX Accordion Menu nâng cao

AccordionMenu.png
Đầu tiên là thực hiện code HTML
<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="cc1" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <style type="text/css">
        body
        {
            font-family: Arial;
            font-size: 10pt;
        }
        .header_selected
        {
            border: 1px solid #2F4F4F;
            color: #FFF;
            background-color: #5078B3;
            font-weight: bold;
            padding: 5px;
            margin-top: 5px;
            cursor: pointer;
        }
        .header
        {
            border: 1px solid #2F4F4F;
            color: #FFF;
            background-color: #2E4D7B;
            font-weight: bold;
            padding: 5px;
            margin-top: 5px;
            cursor: pointer;
        }
        .header a, .header_selected a
        {
            color:#fff;
            text-decoration:none;
        }
        .content
        {
            background-color: #D3DEEF;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <cc1:ToolkitScriptManager runat="server">
    </cc1:ToolkitScriptManager>
    <cc1:Accordion ID="AccordionMenu" runat="server" OnItemDataBound="OnItemDataBound"
        HeaderCssClass="header" HeaderSelectedCssClass="header_selected" ContentCssClass = "content">
        <HeaderTemplate>
            <asp:HyperLink NavigateUrl='<%# Eval("Url") %>' Text='<%# Eval("Title") %>' runat="server" />
        </HeaderTemplate>
        <ContentTemplate>
            <table>
                <asp:Repeater ID="rptMenu" runat="server">
                    <ItemTemplate>
                        <tr>
                            <td>
                                <asp:HyperLink ID="HyperLink1" NavigateUrl='<%# Eval("Url") %>' Text='<%# Eval("Title") %>'
                                    runat="server" />
                            </td>
                        </tr>
                    </ItemTemplate>
                </asp:Repeater>
            </table>
        </ContentTemplate>
    </cc1:Accordion>
    <asp:SiteMapDataSource ID="SiteMapDataSource1" runat="server" ShowStartingNode="false" />
    </form>
</body>
</html>

Sau đó là Sitemap
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
  <siteMapNode url="" title="Home"  description="">
    <siteMapNode url="Home.aspx" title="Home"  description="Home Page" />
    <siteMapNode url="javascript:;" title="Services"  description="Services Page">
      <siteMapNode url ="Consulting.aspx" title="Consulting"  description="Consulting Page"></siteMapNode>
      <siteMapNode url ="Outsourcing.aspx" title="Outsourcing"  description="Outsourcing Page"></siteMapNode>
    </siteMapNode>
    <siteMapNode url="About.aspx" title="About"  description="About Us Page" />
    <siteMapNode url="Contact.aspx" title="Contact"  description="Contact Us Page" />
  </siteMapNode>
</siteMap>

Xong thì làm cái CS nữa thôi
nhớ sử dụng cái này: using AjaxControlToolkit;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!IsPostBack)
  {
    AccordionMenu.DataSource = (SiteMapDataSource1.GetView("") as SiteMapDataSourceView).Select(DataSourceSelectArguments.Empty);
    AccordionMenu.DataBind();
  }
}
 
protected void OnItemDataBound(object sender, AccordionItemEventArgs e)
{
  if (e.ItemType == AccordionItemType.Content)
  {
    AccordionContentPanel cPanel = e.AccordionItem;
    Repeater rptMenu = (Repeater)cPanel.FindControl("rptMenu");
    rptMenu.DataSource = (e.AccordionItem.DataItem as SiteMapNode).ChildNodes;
    rptMenu.DataBind();
  }
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML