Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi Could not load file or assembly "System.Web.Extensions

Được viết bởi QuangIT ngày 14/09/2012 lúc 12:07 PM
Đôi khi tải mã nguồn trên mạng hoặc viết ứng dụng AJAX, đặc biệt trên Visual Studio 2005 bạn có thể sẽ gặp lỗi như sau
  • 0
  • 11142

Lỗi Could not load file or assembly "System.Web.Extensions

Đôi khi tải mã nguồn trên mạng hoặc viết ứng dụng AJAX, đặc biệt trên Visual Studio 2005 bạn có thể sẽ gặp lỗi như sau


Parser Error Message: Could not load file or assembly 'System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.


Lí do:

Ứng dụng sử dụng Microsoft ASP.NET Ajax Extensions.

Thông báo lỗi này cho thấy các thành phần này được yêu cầu không được cài đặt. Bạn có thể tải về ASP.NET AJAX Extensions 1,0 trực tiếp từ microsfot.com tại liên kết dưới đây ...


ASP.NET AJAX 1.0

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ca9d90fa-e8c9-42e3-aa19-08e2c027f5d6&displaylang=en


ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0 Source Code:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24165


System requirements

Supported Operating Systems: Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP

Required Software:

  • Microsoft .NET Framework Version 2.0, availablehere

  • IE 5.01 or later: You must also be running Microsoft Internet Explorer 5.01 or later for all installations of the .NET Framework.

Optional Software:

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML