Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Viết chương trình có giao diện và thực hiện các yêu cầu sau

Được viết bởi QuangIT ngày 23/09/2012 lúc 03:11 PM
- Khi form được load lên thì chỉ có nút nhập liệu , nút kết thúc là sử dụng được, nút nhập dữ liệu được focus. - Khi nút nhập dữ liệu được ấn thì các nút lệnh khác được sáng lên xoá nội dung của Textbox nhập liệu và Setfocus cho Textbox này ( sử dụng phương thức Setfocus).
  • 0
  • 8251

Viết chương trình có giao diện và thực hiện các yêu cầu sau

Viết chương trình có giao diện và thực hiện các yêu cầu sau:

- Khi form được load lên thì chỉ có nút nhập liệu , nút kết thúc là sử dụng được, nút nhập dữ liệu được focus.

- Khi nút nhập dữ liệu được ấn thì các nút lệnh khác được sáng lên xoá nội dung của Textbox nhập liệu và Setfocus cho Textbox này ( sử dụng phương thức Setfocus). 

- Khi một trong các nút ( ngoại trừ nút Nhập Dữ Liệu và nút Kết Thúc) được chọn thì kết quả sẽ hiển thị lên Textbox và các nút lệnh sẽ bị mờ (ngay cả nút vừa nhấn).using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace Bai01

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

string[] arr = new string[100];

private string str;

private void btnNhapDuLieu_Click(object sender, EventArgs e)

{

str = txt1.Text;

btnDemSoKTHoa.Enabled = true;

btnInChuHoa.Enabled = true;

btnInSoTuTrenMoiDong.Enabled = true;

btnInChuThuong.Enabled = true;

btnDemSoTu.Enabled = true;

btnDemSoKTThuong.Enabled = true;

btnInNguyenAmPhuAm.Enabled = true;

arr = str.Split(' ');

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

btnNhapDuLieu.Focus();

}

private void btnDemSoKTHoa_Click(object sender, EventArgs e)

{

int soKiTuHoa = 0;

foreach (char ch in str)

{

if (Char.IsUpper(ch)) soKiTuHoa++;

}

txt2.Text = "số kí tự hoa = " + soKiTuHoa.ToString();

}

private void btnInChuHoa_Click(object sender, EventArgs e)

{

txt2.Text = txt1.Text.ToUpper();

}

private void btnInSoTuTrenMoiDong_Click(object sender, EventArgs e)

{

txt2.Clear();


foreach (char c in txt1.Text)

{

if (c.ToString() == " ")

txt2.Text += "\n";

else txt2.Text += c.ToString();

}

}

private void btnInChuThuong_Click(object sender, EventArgs e)

{

txt2.Text = txt1.Text.ToLower();

}

private void btnDemSoTu_Click(object sender, EventArgs e)

{

txt2.Text = "có " + arr.Length + " từ";

}

private void btnDemSoKTThuong_Click(object sender, EventArgs e)

{

int soKiTuThuong = 0;

foreach (char ch in txt1.Text)

{

if (char.IsLower(ch))

{

soKiTuThuong++;

}

}

txt2.Text = "số kí tự thường = " + soKiTuThuong.ToString();

}

private string[] CacPhuAm = {"b","c", "d", "đ", "g", "h", "k", "l", "m", "n", "p", "q", "r", "s", "t", "v", "x"};

private void btnInNguyenAmPhuAm_Click(object sender, EventArgs e)

{

txt2.Clear();

HashSet<char> nguyenAm = new HashSet<char>();

HashSet<char> phuAm = new HashSet<char>();

foreach (char ch in txt1.Text)

{

bool flagPhuAm = false;

foreach(string s in CacPhuAm)

{

if(ch.ToString().ToLower() == s)

{

flagPhuAm = true;

}

}

if (flagPhuAm) phuAm.Add(ch);

else nguyenAm.Add(ch);

}

txt2.Text = "các nguyên âm : ";

foreach (char na in nguyenAm)

{


txt2.Text += na.ToString() + " ";

}

txt2.Text += "\n các phụ âm : ";

foreach (char pa in phuAm)

{

txt2.Text += pa.ToString() + " ";

}

}

private void btnKetThuc_Click(object sender, EventArgs e)

{

this.Close();

}

}

}

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML