Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Upload và download tập tin Word từ cơ sở dữ liệu

Được viết bởi webmaster ngày 21/07/2015 lúc 05:42 PM
Bài viết này tôi sẽ giải thích làm thế nào để tải lên và tải về tập tin Word từ cơ sở dữ liệu sử dụng ứng dụng Web ASP.NET C#.
 • 0
 • 9256
Tải tệp tin: Click ở đây

Upload và download tập tin Word từ cơ sở dữ liệu

wordUploadDownload.jpg

Bước 1: Tạo CSDL tùy chọn, với Table như sau

CREATE TABLE [dbo].[wordFiles](
    [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [name] [varchar](50) NULL,
    [type] [varchar](50) NULL,
    [data] [varbinary](max) NULL,
 CONSTRAINT [PK_wordFiles] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
    [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

Bước 2: 

Tạo Project với trang Default.aspx mặc định và dán code bên dưới vào

<form id="form1" runat="server">

    <div>  

   <table>

    <tr>

    <td> 

        Select File

        </td>

        <td>

        <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" ToolTip="Select Only word File" />

        </td>

        <td> 

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Upload" onclick="Button1_Click" />

        </td>

        <td>
 

            <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="View Files" 

                onclick="Button2_Click" />

               </td>

        </tr>
 

</table>

<table><tr><td><p><asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="label"></asp:Label>  </p></td></tr></table>

 

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" Caption="Excel Files " 

        CaptionAlign="Top" HorizontalAlign="Justify" 

         DataKeyNames="id" onselectedindexchanged="GridView1_SelectedIndexChanged" 

        ToolTip="Word FIle DownLoad Tool" CellPadding="4" ForeColor="#333333" 

        GridLines="None">

        <RowStyle BackColor="#E3EAEB" />

        <Columns>

            <asp:CommandField ShowSelectButton="True" SelectText="Download" ControlStyle-ForeColor="Blue"/>

        </Columns>

        <FooterStyle BackColor="#1C5E55" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

        <PagerStyle BackColor="#666666" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />

        <SelectedRowStyle BackColor="#C5BBAF" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />

        <HeaderStyle BackColor="Gray" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

        <EditRowStyle BackColor="#7C6F57" />

        <AlternatingRowStyle BackColor="White" />

    </asp:GridView> 

    </div>

 </form>


Sau đó vào Default.cs để dán các hàm xử lý vào

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

  {
    Label2.Visible = true;
    string filePath = FileUpload1.PostedFile.FileName;     // getting the file path of uploaded file
    string filename1 = Path.GetFileName(filePath);        // getting the file name of uploaded file
    string ext = Path.GetExtension(filename1);           // getting the file extension of uploaded file
    string type = String.Empty;
 
 if (!FileUpload1.HasFile)
    {
      Label2.Text = "Please Select File";             //if file uploader has no file selected
    }
    else
    if (FileUpload1.HasFile)
    {
      try
      {
                           
        switch (ext)                     // this switch code validate the files which allow to upload only PDF file 
        {
          case ".doc": 
            type = "application/word"; 
            break;  
           case ".docx": 
            type = "application/word"; 
            break;        
         
        }
 
        if (type != String.Empty)
        { 
          connection();
          Stream fs = FileUpload1.PostedFile.InputStream;
          BinaryReader br = new BinaryReader(fs);                 //reads the  binary files
          Byte[] bytes = br.ReadBytes((Int32)fs.Length);              //counting the file length into bytes
          query = "insert into wordFiles (Name,type,data)" + " values (@Name, @type, @Data)";  //insert query
          com = new SqlCommand(query, con);
          com.Parameters.Add("@Name", SqlDbType.VarChar).Value = filename1;
          com.Parameters.Add("@type", SqlDbType.VarChar).Value = type;
          com.Parameters.Add("@Data", SqlDbType.Binary).Value = bytes;
          com.ExecuteNonQuery();
          Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
          Label2.Text = " Word File Uploaded Successfully"; 
        }
        else
        {
          Label2.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
          Label2.Text = "Select Only word Files ";               // if file is other than speified extension 
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Label2.Text = "Error: " + ex.Message.ToString(); 
      } 
    }
  }

Tiếp tục thêm sự kiện cho button thứ 2:

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    connection();
    query = "Select *from WordFiles";
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(query, con);
    DataSet ds = new DataSet();
    da.Fill(ds);
    GridView1.DataSource = ds;
    GridView1.DataBind();
    con.Close();

  }

Và thêm code sau để có thể dễ dàng xem các tệp tin hiện tại

protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
       connection();
      SqlCommand com =new SqlCommand("select Name,type,data from WordFiles where id=@id", con);
      com.Parameters.AddWithValue("id", GridView1.SelectedRow.Cells[1].Text);
      SqlDataReader dr = com.ExecuteReader();

 
      if (dr.Read())
      {
        Response.Clear();
        Response.Buffer =true;
        Response.ContentType = dr["type"].ToString();
        Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + dr["Name"].ToString());   // to open file prompt Box open or Save file     
        Response.Charset = "";
        Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);
        Response.BinaryWrite((byte[])dr["data"]);
        Response.End();
      }

}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML