Cấp bậc tác giả:

PHP

Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP

Được viết bởi webmaster ngày 12/10/2016 lúc 02:46 PM
Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách.
  • 0
  • 5793

Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP

Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi. Nó cho phép chúng ta lưu trữ, sắp xếp thứ tự và truy cập nhiều giá trị với một tên. Và cần lưu ý rằng một phần tử mảng luôn bắt đầu với giá trị là 0.

1- Định nghĩa mảng trong PHP:
Với cú pháp giống với java ta có cách gọi 1 mảng như sau:
 
$tên_biến= array("Kenny","Maria","Julia","Kenvin")
Như vậy khi gọi giá trị trong mảng ta có:
Echo $tên_biến[2]; // Giá trị sẽ cho là Julia.
Ngoài cách khai báo ở trên chúng ta cũng có thể khai báo bằng cách khác như sau:
$tên_biến[] = "Kenny";
$tên_biến[] = "Gillian";
$tên_biến[] = "Charlene";
$tên_biến[] = "Calvin"
Chúng ta không cần thêm ký tự vào. Vì PHP đã tự xử lý cho chúng ta phần đó.
Để thêm 1 phần tử vào mảng chúng ta cũng có thể sử dụng như sau:
$tên_biến[] = "Jiro";
Như vậy nếu chúng ta gọi giá trị: echo $tên_biến[4] thì giá trị sẽ là jiro. Vì nó được PHP thêm vào sau cùng và ngầm hiểu là giá trị tiếp theo.
Ví dụ:
<?php
    $a=array("Kenny","Maria","Julia","Kenvin");
    echo $a[2]; //Xuất ra giá trị Julia
?>
2- Khái niệm mảng kết hợp trong PHP
Là các mảng được tạo index bằng các chuỗi , chúng được gợi ý là các mảng kết hợp.
 
Ví dụ:
<?php
    $a= array ("name" => "Kenny", 
               "job"  => "Teacher",
               "age"  => "45", 
               "email" => "webmaster@dotnet.vn");
?>
Như vậy để truy cập giá trị của mảng trên chúng ta không thể sử dụng cách cũ được.
Ví dụ: Để lấy giá trị của tuổi tôi không thể sử dụng cách trên : echo $a[2].
Vì chúng ta đã gán giá trị của index cho 1 tên gọi khác. Do vậy để lấy giá trị của tuổi ta sử dụng như sau: echo $a['age'] // Kết quả sẽ cho ra 45.
<?php
    $a= array ("name" => "Kenny", 
               "job"  => "Teacher",
               "age"  => "45", 
               "email" => "webmaster@dotnet.vn");
    echo $a['age'];
?>
3- Phép lặp trong mảng:
a) Phép lặp mảng tuần tự:
Cú pháp:
foreach($array as $temp)
{ Hành Động }
Trong đó $array là mảng mà ta muốn thực thi việc lặp dữ liệu, và $temp là một biến trong đó ta sẽ tạm thời lưu trữ mỗi phần tử.
Ví dụ:
<?php
    $name= array("Kenny", "Jiro", "Calvin", "Gillian");
    foreach ($name as $test){ 
        echo "$test<br>"; 
    }
?>
b) Lặp lại qua một mảng kết hợp:
Cú pháp:
foreach($array as $key=>$value)
{ Hành Động }
Trong đó $array là mảng mà ta muốn thực thi việc lặp dữ liệu, $key là một biến vốn tạm thời chứa mỗi khóa, và $value là một biến vốn tạm thời chứa mỗi giá trị.
Ví dụ:
<?php
    $person= array("name"   =>"Kenny", 
                   "job"    =>"Teacher", 
                   "email"  =>"webmaster@dotnet.vn", 
                   "age"    =>"38");
    foreach($person as $key=>$test){
        echo "Key: $key. Gia Tri: $test<br>";
    }
?>
4- Các hàm hỗ trợ trong PHP:
+ Hàm gộp mảng:
Cú pháp: array_merge($mang1, $mang2);
+ Hàm tách mảng:
Cú pháp: array_slice($mang, vị trí tách, số lượng tách);
+ Hàm sắp xếp mảng:
Cú pháp: sort($mảng);
+ Hàm sắp xếp mảng theo chỉ mục:
Cú pháp: ksort($mảng);
+ Hàm tìm phần tử có tồn tại trong mảng hay không ?.
Cú pháp: in_array(giá trị tìm, $mảng);
5. Mảng đa chiều trong PHP
Trong một mảng đa chiều, mỗi phần tử cũng có thể là một mảng. Và mỗi phần tử trong một mảng phụ có thể là một mảng, và cứ tiếp tục như vậy. Các giá trị trong mảng đa dạng được truy cập bởi sử dụng nhiều chỉ mục.

Ví dụ
Trong ví dụ này, chúng ta tạo một mảng hai chiều để lưu giữ điểm 3 môn học của 3 sinh viên.

Ví dụ này là một mảng đa chiều, bạn có thể tạo một mảng số nguyên theo cách tương tự.

<html>
   <body>
      
      <?php
         $diemThi = array( 
            "hoang" => array
            (
               "monVatLy" => 7,
               "monToan" => 8,
               "monHoa" => 9
            ),
            
            "manh" => array
            (
               "monVatLy" => 7,
               "monToan" => 9,
               "monHoa" => 6
            ),
            
            "huong" => array
            (
               "monVatLy" => 8,
               "monToan" => 8,
               "monHoa" => 9
            )
         );
         
         /* truy cập các giá trị của mảng đa chiều */
         echo "Điểm thi môn Vật Lý của hoang là: " ;
         echo $diemThi['hoang']['monVatLy'] . "<br />"; 
         
         echo "Điểm thi môn Toán của manh là: ";
         echo $diemThi['manh']['monToan'] . "<br />"; 
         
         echo "Điểm thi môn Hóa của huong là: " ;
         echo $diemThi['huong']['monHoa'] . "<br />";
      ?>
   
   </body>
</html>


Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML