Cấp bậc tác giả:

PHP

Các hàm xử lý trong PHPi

Được viết bởi webmaster ngày 11/10/2016 lúc 03:44 PM
Một số hàm thông dụng trong PHP
  • 0
  • 5839

Các hàm xử lý trong PHPi

1.     Hàm strlen: Đếm số ký tự của chuỗi
strlen:
<? $str = 'abcdef';
   echo strlen($str);
?> <br />
1.     Hàm strpos, stripos: Tìm chuỗi con trong chuỗi mẹ
strpos:
<? $me="abcDabcd";
   $con="d";
   echo strpos($me, $con);
?> <br />
2.     Hàm str_replace, str_ireplace: Thay thế chuỗi con bằng một chuỗi khác
str_replace:
<? $str="ab_AB_ab";
   echo str_replace("ab","xy",$str);
?> <br />
3.     Hàm number_format : Định dạng số
number_format 1234.5678 :
<? $n = 1234.5678;
echo "en = ", number_format($n, 2, '.', ',' );
echo "vi = ", number_format($n, 2 , ',' , '.' );
?> <br/>
4.     Hàm strip_tags: Cắt bỏ cc tag html
strip_tags: <? echo strip_tags("<b><i>PHP</i></b>"); ?> <br />
5.     Hàm strstr: Trích chuỗi con
strstr: <? echo strstr("teo@yahoo.com","@");?> <br />
6.     Hàm substr: Trích chuỗi con
substr: <? echo substr("teo@yahoo.com",4,50);?> <br />
7.     Hàm mb_convert_case: Đổi chữ hoa<->thường MB_CASE_LOWER, MB_CASE_UPPER, MB_CASE_TITLE
mb_convert_case:
<? echo mb_convert_case("lập trình ứng dỤng",MB_CASE_TITLE,'utf-8'); ?> <br />
8.     Hàm md5: Mã hóa 1 chuỗi
md5: <? echo md5("123");?> <br />
9.     Hàm sha1: Mã hóa 1 chuỗi
sha1: <? echo sha1("123");?> <br />

HÀM THỜI GIAN
10. Hàm time: Cho giờ hiện hành
time: <? echo time() ?> <br />
11. Hàm checkdate: Kiểm tra ngày hợp lệ hay không
checkdate:
<? echo (checkdate(13,17,2010)==true)? "Ngày hợp lệ":"Ngày không hợp lệ";?>
12. Hàm date: Định dạng ngày
date:<br />
Now:  <? echo date("d/m/Y H:i:s");?> <br />
Thứ trong tuần: <? echo date("w");?> <br />
Tên thứ trong tuần: <? echo date("D") ;?> <br />
Tên thứ trong tuần: <? echo date("l");?> <br />
Tên tháng: <? echo date("M") ;?> <br />
Tên tháng:<? echo date("F");?> <br />
Ngày trong năm: <? echo date("z");?> <br />
13. Hàm strtotime: Đổi chuỗi thành dạng timestamp
strtotime:<br />
Now: <? echo strtotime("now");?> <br />
+1 day: <? echo date("d/m/Y H:i:s", strtotime("+1 day"));?> <br />
+1 week: <? echo date("d/m/Y H:i:s", strtotime("+1 week") );?> <br />
+1 week 2 days 4 hours 2 seconds: <? echo date("d/m/Y H:i:s",strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds")) ?> <br>
next Thursday: <? echo date("d/m/Y", strtotime("next Thursday") )?> <br />
last Monday: <? echo date("d/m/Y", strtotime("last Monday") )?> <br />
10 September 2000: <? echo date("d/m/Y",strtotime("10 September 2000") )?> <br/>

HÀM XỬ LÝ FILE
14. Hàm basename: Lấy tên file
basename:
<? $file = "/php01/hamPHP.php";
   echo basename($file);
?> <br />
15. Hàm filesize: Lấy kích thước file
filesize:
<? $f = "php02.sql";
   echo filesize($f).' bytes';
?> <br />
16. Hàm file_exists: Kiểm tra 1 file có tồn tại hay không
file_exists:
<?  $f = "php02.sql";
    if ( file_exists($f) == true) echo "Có file"; else echo "Không có file";
?> <br/>
17. Hàm fopen, fclose, fread: Mở, đóng, đọc nội dung file text
fopen, fclose, fread:
<? $file = "readme.txt";
   $f = fopen($file,"r+");
   $str = fread($f, filesize($file) );
   fclose($f);echo $str;
?> <br />
18. Hàm unlink: Xóa file
unlink: <? unlink("readme2.txt");?> <br />
19. Hàm mkdir: Tạo folder
mkdir: <? mkdir("hinh/dulich",0777,true);?> <br />
20. Hàm copy: Sao chép file
copy: <? copy("php02.sql", "php02bis.sql") ;?> <br />
21. Hàm rename: Đổi tên file
rename: <? rename("php02bis.sql","abc.sql");?> <br />
22. Hàm file_get_contents: Đọc toàn bộ nội dung 1 file text
file_get_contents:
<? $str = file_get_contents("readme.txt");
   echo $str;
?> <br />

CÁC HÀM KHÁC
23. Hàm isset: Kiểm tra sự tồn tại của 1 biến
isset:
<?php $x=1;
if (isset($x)==true) echo "Có biền x"; else echo "Không có biến x ";
if (isset($y)==true) echo "Có biền y"; else echo "Không có biến y ";
?>
24. Hàm unset: Hủy bỏ 1 biến
unset:
<?php $x=1; $y=2;
unset($x);
if (isset($x)==true) echo "Có biền x"; else echo "Không có biến x ";
if (isset($y)==true) echo "Có biền y"; else echo "Không có biến y ";
?>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML